Bæklampret (Lampetra planeri)

Bæklampret har en rund sugemund, og hører således til dyregruppen rundmunde. Dens kropform er aflang (åleformet) og den kan blive op til 12 – 16 cm lang. I modsætning til hav- og flodlampret lever den hele sit liv i vandløbet. Om foråret gyder bæklampretten på stenet bund hvor vandhastigheden er stor, hvorefter den dør. De nyklækkede larver svømmer ned af vandløbet, til de finder et område med sand- eller mudderbund. Her graver de sig ned og lever af at filtrere mikroorganismer fra vandet. De voksne individer tager ikke næring til sig.

Bæklampret er almindelig i vandløb i Vestjylland. I Odense Å forekommer den mest på uregulerede strækninger af åen, og det vurderes at der er cirka 10.000 individer. Bæklampret kræver en god biologisk vandløbskvalitet, hvilket betyder både lavvandede grusområder med hurtig strøm og mere roligtflydende dybe strækninger med sand- eller mudderbund. Arten sætter også krav til tilstedeværelsen af vandplanter hele året. Bæklampret er på EF-habitatdirektivets liste over dyr og planter, som kræver særlig beskyttelse. Ved genslyngning af Odense Å vil der blive skabt mere varierede fysiske forhold i vandløbet, som kan være til gavn for bæklampretten.