LIFE projektets baggrund og formål

Figur. Cowi features

Det samlede formål med LIFE projektet er

  • at reducere udledningen af næringsstoffer til Odense Fjord,
  • at genslynge 12,2 km af Odense Å samt at udlægge 349 ha jord til vådområder og derved øge tilbageholdelse af kvælstof med 60 tons om året,
  • at genoprette vigtige habitatområder så som ”elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld”, ”kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand” og ”rigkær”, ved at forbedre det hydrologiske samspil mellem Odense Å og tilstødende lavbundsarealer,
  • at opnå bedre fysiske forhold for at gavne den tykskallede malermusling og andre arter der er omfattet af EF-habitatdirektivets liste ,
  • at opnå forbedret naturpleje på 155 ha strandenge omkring Odense Fjord.

Desuden vil projektet udveksle erfaringer med et tyske EU-LIFE projekt i relation til bevaring af Tykskallet malermusling.

Som led i gennemførelsen af Vandmiljøplan II har Folketinget besluttet, at der i de kommende år på landsplan skal genskabes 16.000 ha vådområder. Gennem Vandmiljøplan II er det politisk bestemt at nedbringe kvælstofudledningen fra landbrugsarealer. Formålet med etablering af vådområder er netop, at få nedbragt mængden af kvælstof, der udledes fra de dyrkede arealer til vandmiljøet. Vådområderne bidrager til denne nedbringelse, ved at omsætte nitrat til atmosfærisk kvælstof, som forsvinder op i luften. Ved at mindske udledning af kvælstof, nedsættes risikoen for algeopblomstringer og iltsvind i de indre danske farvande, da algerne ikke vil få tilført så mange næringsstoffer, som før etableringen af vådområderne. Det forventes at 16.000 ha vådområder kan nedbringe kvælstofudledningen med 5 % og derved nedsættes belastningen af kystområderne og havet omkring Danmark.

Fyns Amt har i Regionplanen udpeget en række lavbundsarealer, hvor der er mulighed for at genoprette vådområder. Projektområdet ved Odense Å og Ulvebækken er netop et af disse potentielle vådområder. Gennemførelse af projektet vil føre til en reduceret kvælstofudledning til det internationale naturbeskyttelsesområde, Odense Fjord, hvilket vil være til gavn for dyre- og plantelivet i området.