Bramgås (Branta leucopsis)

Foto: Leif Bisschop-Larsen

For kun få år tilbage forekom bramgås kun som trækfugl i Danmark, men siden 1992 har den også ynglet i landet. De fleste fugle rester især ved Vadehavet, inden de flyver videre til deres overvintringskvarteret, men mange fugle overvintrer nu også i Danmark. Fuglen holder til på strandenge og kulturgræsarealer, hvor de græsser. Arealer der er græsset eller hvor der er taget høslæt er særligt egnet som yngle- og restepladser for bramgås, da den foretrækker lav vegetation. Specielt store sammenhængende arealer med strandeng eller kulturgræs er velegnet som resteområde for trækkende bramgæs. Bramgåsen er på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets liste , over fugle der skal beskyttes særligt, og der er samtidig totalfredet i Danmark. Der raster omkring 400 - 500 bramgæs ved Odense Fjord.