Elle- og askeskov ved vandløb, sø og væld

Fotograf Leif Bisschop_Larsen

Sumpskov opstår når rørsump eller andre mosetyper gror til. Det vil sige af denne skovtype vokser på fugtig bund, hvor jorden dog er iltet, på nær når arealet oversvømmes. Skovtypen domineres af el og aks og forekommer langs vandløb, ved søer og væld. Bundfloraen i skovsumpen består ofte af en række høje urter, som kan tåle rigelige mængder vand og næring.

Denne skovtype findes et sted i den nordlige del af projektområdet og mindst et sted opstrøms. Ved restaurering af Odense Å og hævning af grundvandsspejlet i projektområdet vil bevaringen af elle- og askeskov blive optimeret. Naturtypen har naturtypekoden 91E0 på EF-habitatdirektivets bilag I og er karakteriseret som en særlig truet naturtype på europæisk plan.

Af typiske arter i denne naturtype kan nævnes: Rødel, gråel, ask, hvidpil, skørpil, dunbirk, skovelm, gråpil, akselblomstret star, alm. fredløs, alm. hæg, alm. mjødurt, angelik, engkarse, engnellikerod, gul anemone, hjortetrøst, kvalkved, kæmpestar, kærstar, kærtidsel, kåltidsel, lundfladstjerne, lundfredløs, milturt, padderokker, skovskræppe, skovstar, skovstorkenæb, stor nælde, sværtevæld, tyndakset star, vandkarse og vorterod