Fjordterne (Sterna hirundo)

Foto: Leif Bisschop-Larsen

Fjordternen yngler i Danmark om sommeren. Den ankommer sidst i april og tager tilbage til vinterkvarterene i Vestafrika igen i august-september. Fuglene yngler på småøer med lav vegetation og på holme i fjorde- og havområder. De kan både yngle ved ferskvand og saltvand. Fjordternen lever fortrinsvis af fisk, som den fanger ved at dykke, men den spiser også større vandinsekter. Fjordternen er på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets liste , over fugle der skal beskyttes særligt, og den er samtidig totalfredet i Danmark. Arten bør lades i fred i ynglesæsonen, men uden for denne periode er det en fordel at lade egnede yngleområder afgræsse, for at optimere betingelserne for fuglen. Der er mellem 0 og 25 ynglende par af fjordternen ved Odense Fjord.