Forventede resultater af LIFE projektet

Forventningerne og målet for genskabelse af sammenhængende vådområder langs Odense Å og Ulvebækken er at

 1. opnå bedre beskyttelse og bevarelse af de internationale beskyttelsesområder Odense Å og Odense Fjord,
 2. reducere næringsstoftilgængelighed i Odense Fjord svarende til 60 tons N om året,
 3. opnå større dække af rodfæstede vandplanter (havgræs og ålegræs) og en mere varieret bundfauna i Odense fjord,
 4. forbedre fødesøgnings muligheder for fugle i Odense Fjord (fx rørhøg, sangsvane, knopsvane, klyde og havterne),
 5. forbedre naturpleje af 155 ha strandeng langs Odense Fjord til gavn for dyre og plante diversiteten,
 6. opnå større fysisk variation i Odense Å som følge af restaurering af 12,2 km af vandløbet,
 7. opnå øget hydrologisk samspil mellem Odense Å og de tilstødende lavbundsarealer,
 8. gennemføre en omlægning af landbrugsjord til vådområder indeholdende de beskyttede naturtyper ”elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld”, ”kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand” og ”rigkær” langs Odense Å,
 9. opnå bedre beskyttelse og bevarelse af EF-habitatdirektivets naturtyper langs Odense Å
 10. opnå øget tilbageholdelse og kvælstofomsætning i Odense Å systemet,
 11. forbedre beskyttelsen og bevarelsen af tykskallet malermusling, sump vindelsnegl/skæv vindelsnegl, pigsmerling og bæklampret i og langs Odense Å som følge af forbedret fysiske forhold i vandløbet,
 12. opnå god bevaringsstatus for tykskallet malermusling som følge af erfaringsudveksling med et tysk EU-LIFE projekt, som også har til formål at bevare malermuslingen,
 13. opnå en bedre arrondering af landbrugsjorden langs Odense Å

Umiddelbart syd for projektområdet ved Onsebakke og Tørringe Bæk blev der i 2003 gennemført et lignende genopretningsprojekt. I dette projekt blev der etableret 78 ha vådområder på en cirka 4 km strækning langs Odense Å fra Ågård til Tørringe Bæk og Odense Å blev genslynget.

Resultatet af genopretningen kan ses på billederne nedenfor.

Foto: Claus Paludan

Vintersituation

Foto: Claus Paludan

Vintersituation

Foto: Claus Paludan

Vintersituation

Sommersituation

Sommersituation