Hjejle (Pluvialis apricaria)

Foto: Leif Bisschop-Larsen

Hjejlen er en almindelig trækfugl i Danmark, men kun en meget sjælden ynglefugl. Når den yngler, er det i åbne hedeområder uden forekomst af træer. Den raster i Danmark i marts-april og igen fra juli til november. Fuglen overvintrer langs Vest- og Sydeuropas kyster og i Middelhavsområdet, men i milde vintre overvintrer nogle fugle også i Danmark. Hjejlen lever af insekter, orme, snegle og bær, som den finder i enge, på græsmarker og på vadeflader. Ved fuldmåne søger fuglen også føde om natten. Hjejlen er på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets liste , over fugle der skal beskyttes særligt, og den er samtidig totalfredet i Danmark. Ved Odense Fjord rester cirka 3400 fugle.