Klyde (Recurvirostra avosetta)

Foto: Leif Bisschop-Larsen

Klyden ses i Danmark om sommeren (marts – april til september – november), hvor den yngler i kolonier på kortgræssede strandenge eller på småøer i lavvandede fjordkyster. Efter ynglesæsonen (juli – september) samles fuglene på fældepladser, hvor de skifter hele fjerdragten, inden de flyver til vinterkvartererne i Sydvesteuropa og Vestafrika. Klyden lever af bunddyr som fx børsteorm, krebsdyr og bløddyr, som den fanger ved at føre næbbet fra side til side gennem det øverste af mudderet. Klyden er på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets liste , over fugle der skal beskyttes særligt, og den er samtidig totalfredet i Danmark. Klydens levebetingelser kan forbedres ved at afgræsse eller tage høslæt på strandengen uden for ynglesæsonen, da fuglen foretrække vegetation under 10 cm. Der er omkring 100 ynglende par af klyder ved Odense Fjord.