Større lavvandede bugter og vige

Foto: Leif Bisschop-Larsen

Denne naturtype omfatter store indskæringer i kysten, hvor påvirkning af ferskvand er begrænset og hvor bølgepåvirkningen fra det åbne hav ligeledes er begrænset. Plante- og dyresamfund forekommer i veludviklede zoner med mange arter på en havbund ofte bestående af mange forskellige substrater. Størstedelen af Odense Fjord (cirka 76 %) udgøres af denne naturtype. Naturtypen har dog på nuværende tidspunkt en ringe status på grund af eutrofiering, og den diffuse forurening skal derfor reduceres betydeligt for at beskytte fjordens dyre- og planteliv. Etablering af vådområder i projektområdet langs Odense Å vil reducerer kvælstofudledningen til fjorden med 5 % og derved bidrage til en forbedring af miljøtilstanden. Naturtypen ”større lavvandede bugter og vige”, har naturtypekoden 1160 på EF-habitatdirektivets bilag I .

Af typiske arter i denne naturtype kan nævnes: Arter af bændeltang og vandaks, alm. havgræs og bundlevende eller bundfæstede alger. For dyrenes vedkommende kan nævnes bundlevende samfund af muslinger, børsteorme, snegle og krebsdyr