Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

Foto: Leif Bisschop-Larsen

Naturtypen omfatter mudder- og sandflader, som er tørlagt ved ebbe. Der er en stor forekomst af mikroskopiske blågrønalger og kisealger, men oftest ingen større planter. Fladerne er rig på bunddyr som muslinger, snegle, krebsdyr og orme, og naturtypen virker derfor som et vigtigt fødesøgningsområde for ande- og vadefugle. Omkring 6 % af Odense Fjord udgøres af mudder- og sandflader, men naturtypen er af ringe status på grund af eutrofiering. Etablering af vådområder i projektområdet langs Odense Å vil reducerer kvælstofudledningen til fjorden med 5 % og derved bidrage til en forbedring af miljøtilstanden. Naturtypen ”Mudder- og sandflader blottet ved ebbe”, har naturtypekoden 1140 på EF-habitatdirektivet .