Pigsmerling (Cobitis taenia)

Pigsmerling er en lille bundlevende fisk, som lever i åer, bække og søer hvor vandet flyder langsomt eller er stillestående. Om dagen ligger den nedgravet i sedimentet, mens den er aktiv om natten. Den foretrækker at ligge nedgravet på sandbund, men den findes også på tynd mudderbund. Arten gyder i maj – juni måned og lægger sine æg på vandplanter, sten, sand eller rødder. Den søger ofte skjul under vandplanter.

Pigsmerling er vidt udbredt i hele Europa og populationen i Danmark er en af de nordligst forekommende. I Danmark findes den i få vandløbssystemer på Fyn og Sjælland. På Fyn findes den i Odense Å, Vindinge Å og Stavis Å. I Odense Å findes arten på regulerede og uregulerede strækninger af åen og populationens størrelse estimeres til cirka 10.000 individer. Pigsmerling optræder på EF-habitatdirektivets liste over dyr og planter, som kræver særlig beskyttelse. Derudover er den opført på den danske rødliste som ”sårbar”. Ved at genslynge Odense Å vil der opstå mere naturlige og varierede forhold i vandløbet, hvilket vil føre til forbedring af artens levesteder.