Rørhøg (Circus aeruginosus)

Rørhøgen befinder sig i Danmark fra april til august-september, hvorefter den trækker til Sydeuropa og Afrika for at overvintre. Den yngler i rørskov og søger føde over rørskov, eng og mark. Den lever hovedsageligt af mus og småfugle. Rørhøgen er på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets liste , over fugle der skal beskyttes særligt, og den er samtidig totalfredet i Danmark. Rørskov er vigtig for at bevare arten idet reden er placeret her, og reetablering af vådområder kan medvirke til udviklingen af rørskov og derved skabe levesteder for rørhøgen. Der er 4 – 5 ynglende par af rørhøg ved Odense Fjord.