Sangsvane (Cygnus cygnus)

Sangsvaner overvintrer i Danmark, og er kun meget sjældne ynglegæster. De ankommer til landet i oktober-november efter at have tilbragt sommeren på tundraen i Sverige, Finland og Rusland. I marts-april drager de tilbage til sommerkvarteret. Efter ankomsten til Danmark søger fuglene føde i søer og lavvandede fjorde, hvor de æder vandplanter. Senere på vinteren søger mange fugle på land, hvor de græsser på marker med vinterafgrøder og på enge. Sangsvanen er på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets liste , over fugle der skal beskyttes særligt, og den er samtidig totalfredet i Danmark. Der overvintrer cirka 500 sangsvaner ved Odense Fjord.

Foto: Leif Bisschop-Larsen

Foto: Leif Bisschop-Larsen