Splitterne (Sterna sandvicensis)

Foto: Leif Bisschop-Larsen

Splitternen yngler i Danmark og opholder sig om vinteren primært i Vestafrika. De kommer til landet i april og drager mod vinterkvartererne i Vestafrika i august. De yngler i kolonier, gerne tæt på hættemågekolonier. Kolonierne er placeret hvor vegetationen er lav ofte på holme og småøer ved kyster og fjorde, hvor rovdyr har svært ved at komme ud. Splitternen lever især af småfisk, som den fanger ved at styrtdykke, men krebsdyr, orme og bløddyr indgår også i føden. Splitterne er på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets liste , over fugle der skal beskyttes særligt, og den er samtidig totalfredet i Danmark. Der er cirka 750 ynglende splitterne par ved Odense Fjord.

Foto: Leif Bisschop-Larsen