Sumpvindelsnegl (Vertigo moulinsiana)

Sumpvindelsnegl er en lille snegl på kun 2- 3 millimeter, der lever på sumpede arealer langs søer og vandløb, hvor vandet er på niveau med jordoverfladen. Den lever hovedsageligt på stængel og blade af star, som findes en del steder i projektområdet. Sneglen græsser mikroorganismer af stængeler og blade og kræver mindst 100 – 400 starstængler/m2 for at trives. En optimal fugtighedsgrad er vigtig, for at opretholde den rette mikroflore på stængler og blade. Arten findes også på stængel og blade af sødgræs, pindsvineknop, iris, dunhammer og tagrør. Sumpvindelsneglen kan hæfte sig fast til frø fra birketræer og på den måde blive spredt, hvis vinden tager fat i frøet eller hvis det falder ned i et vandløb. Sneglen er følsom over for afgræsning, reduktion af vandstanden og overgroning af sø- eller vandløbsbredden. Artens specielle krav til levested kan være årsag til, at den ikke er almindeligt forekommende i Danmark.

Sumpvindelsnegl findes i Central- og Vesteuropa, hvor Danmark ligger i den nordligste del af udbredelsesområdet. I Danmark er den mest udbredt på Fyn og Sjælland. Arten optræder på EF- habitatsdirektivets liste over dyr og planter, som kræver særlig beskyttelse og på den danske rødliste som "sårbar". I Odense Å er arten kendt som en historisk forekomst i perioden 1864 - 1977. I 1999 - 2000 blev arten genfundet ved Brobygård, som ligger uden for projektområdet. Reguleringen af Odense Å har ført til et meget tørt miljø omkring åen og dermed tab af artens levesteder. Genslyngning af Odense Å samt etablering af vådområder vil genoprette artens levesteder, så den har mulighed for at sprede sig ind i projektområdet.