Tykskallet malermusling (Unio crassus)

Foto: Bjarne Andresen

Foto: Bjarne Andresen

Indtil for nylig blev tykskallet malermusling betragtet som uddød i Danmark, men i sommeren 2003 blev den genfundet i Odense Å. Muslingen er fundet på flere forskellige lokaliteter i Odense Å (fra Stenløse til Lundegård), men der er fundet flest eksemplarer på strækningen mellem Borreby og Dalum, hvor åen ikke har været reguleret, og derfor der sine naturlige slyngninger. Bestanden af tykskallet malermusling i Odense Å er estimeret til cirka 3000 individer.

Tykskallet malermusling lever nedgravet på fast sandbund ofte på forholdsvis dybt vand langs brinkerne og hvor vandhastigheden er relativ høj. Den lever af at filtrerer organisk materiale fra vandet. Den kan blive op til 10 cm lang og har meget tykke mørkebrune eller sorte skaller. Hos de store muslinger er omkring ¼ af skallen synlig, mens resten er nedgravet i sedimentet. Mindre muslinger graver sig længere nede i sedimentet og er derfor sværere at finde.

Muslingen er hermafrodit, og larverne snylter på fiskegæller hos fx elritse, hundestejle, aborre, strømskalle og rudskalle. Muslingerne kan lægge op til 200.000 æg. Efter at æggene er klækket ligger de små larver på bunden af vandløbet og venter på, at de kan kroge sig fast på fisk der svømmer forbi. Efter cirka 5 uger fasthæftet til fiskens gæller, lader larverne sig falde til bunden, hvorefter de begynder deres fastsiddende voksenliv. I Odense Å snylter larverne på elritsens gæller (karpefisk), og findes således kun hvis denne værtsfisk er til stede. I Odense Å samt i flere andre fynske vandløb trives elritsen, og der er derfor baggrund for, at bestanden af tykskallet malermusling kan overleve. Den normale levealder er 15 – 20 år, men nogle individer kan blive helt op til 30 år gamle.

I Danmark lever den tykskallet malermusling nær den nordlige udbredelsesgrænse i Europa, og har tidligere levet i 10 vandløbssystemer i landet. Foruden Odense Å findes arten muligves stadig i Sallinge Å og Hågerup Å, hvor den sidst er blevet set i henholdsvis 1984 og 1991. Begge vandløb er tilløb til Odense Å. Arten stiller store krav til miljøet og vandkvaliteten og er i tilbagegang over det meste af Europa. Derfor kræver arten særlig beskyttelse og optræder således på EF-habitatdirettivets liste over dyr og planter, som kræver særlig beskyttelse. Ved tilbageførelse af Odense Å til et mere naturligt forløb i projektområdet, vurderer Fyns Amt, at tykskallet malermusling får bedre levemuligheder og større mulighed for genindvandring i området.