Andre vigtige naturtyper

Foto: Leif Bisschop-Larsen

I projektområdet findes også andre vigtige naturtyper, som er mere almindelige i Danmark. En af disse naturtyper er ”vandløb med vandplanter”, som ligeledes står opført på Ef-Habitatdirektivets liste over bevaringsværdige naturtyper. Odense Å er blandt andet udnævnt som habitatområde på baggrund af forekomsten af et rigt vandplantesamfund i vandløbet. I vandløbet findes blandt andet følgende plantearter: almindelig vandranunkel, aks-tusindblad, fladfrugtet vandstjerne, smalbladet mærke, bredbladet mærke, stor vandkrans, hjertebladet vandaks, kruset vandaks, svømmende vandaks, børstebladet vandaks, brudelys og almindelig kildemos. Det forventes at genslyngning af Odense Å i projektområdet vil optimere forholdene for vandplanterne og øge den biologiske mangfoldighed.

Foto: Leif Bisschop-Larsen

En anden naturtype er ”Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn”, som ligeledes står opført på EF-habitatdirektivets liste over bevaringsværdige naturtyper. Denne naturtype består af flerårige fugt- og kvælstofelskende plantesamfund langs vandløb og skyggende skovbryn. Plantesamfundet domineres af høje urter. I projektområdet er naturtypen forholdsvis godt udviklet og der findes blandt andet lådden dueurt, kvan, lægebaldrian og rød hestehov. Genopretningsprojektet vil skabe mere naturlige forhold langs åen og derved forbedre forholdene for denne naturtype.

Det forventes ligeledes af projektet vil gavne udviklingen af naturtypen ”vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter”, da der som følge af genopretningen vil opstå en større sammenhæng mellem vandløb og de tilstødende arealer. Det vil fører til dannelse af mere mudrede arealer med chance for indvandring af enårige planter.

Naturtypen ”vandløb med vandplanter” har naturtypekoden 3260 på EF-habitatdirektivets bilag I , mens naturtypen ” Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn” har naturtypekoden 6430 og ”vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter” har naturtypekoden 3270.