Odense Å og Ulvebækken - genslyngning og vådområder

Foto: Frank Gert Larsen, MCO

Naturstyrelsen – Fyn har genslynget dele af Odense Å og genskabt vådområder i ådalen. Det er Fyns hidtil største naturprojekt. Projektet omfatter 350 ha syd og nord for Nørre Broby midt på Fyn, hvor Odense Å er genslynget på10 km. For 50-60 år siden blev denne strækning af åen udrettet og ådalens moser og enge blev drænet og omdannet til landbrugsarealer.

Projektets formål er at forbedre natur og vandmiljø i Odense Fjord og opland. Med genopretning af åen genopstår vådområder med våde enge, sump og vandflader i ådalen og naturværdierne øges.

Hovedformålet er at tilbageholde kvælstof fra vandmiljøet. Vådområdet reducerer udledningen af kvælstof til Odense Fjord med ca. 60 tons om året.

Projektet har været opdelt i to etaper. Forud for selve anlægsfasen ligger omfattende forundersøgelser og lodsejerforhandlinger, herunder jordfordeling.

Foto: Jens Østergaard Etape I
Etape I ligger syd for Nørre Broby ved Allerup. Her blev en 2,5 km strækning af Odense Å genslynget i sensommeren 2008. I denne del af projektet indgår et vådområdet på66 ha, som omfatter enge og oversvømmede arealer. Der er indgået frivillige aftaler og FødevareErhverv her gennemført jordfordeling med 14 lodsejere. I den sydlige del af Lundemosen nord for Nørre Broby er der genskabt et vådområde på14 ha. Genskabte åbne vandflader i vådområderne er værdifulde for mange fuglearter.

Etape II Foto: Ann Fuglsang
Etape II, som omfatter 270 ha vådområde og 7 km genslynget å, strækker sig fra Nørre Broby i syd til Frankfri i nord. I september 2008 var alle aftaler på plads med de i alt 59 lodsejere i området, hvoraf de 28 lodsejerne var med i jordfordelingen. . Gravemaskinerne gik igang i juni og fire måneder frem. Søndag den 13. september 2009 satte Miljøminister Troels Lund Poulsen punktum for Fyns største naturprojekt, ved at foretage den officielle indvielse.

Der er blevet udarbejdet en rapport ”Laymans Report” (dansk/engelsk version), som beskriver hele projektet mere i detaljer:

For yderligere information kontakt Projektleder Vibeke Birkelund, Tlf. 63601094 eller e-mail Obfuscated Email