LIFE projektet langs Odense Å

Foto: Lars Bangsgaard LIFE projektet langs Odense Å gennemløber en række forskellige faser, inden det er gennemført og kan afsluttes. Det første offentlige møde om LIFE projektet blev afholdt den 20. januar 2005 (mødereferat kan hentes her).  Herunder er skitseret, hvad projektforløb omfatter. De vigtigste faser vil blive omtalt nedenfor.

 • forberedelse og planlægning af projekt
 • information af lodsejere
 • tekniske forundersøgelse
 • ejendomsmæssige forundersøgelse
 • indhentning af nødvendige tilladelser
 • forhandlinger med lodsejere
 • jordfordeling og lodsejeraftaler
 • detailprojektering
 • udbud
 • tilsyn
 • afrapportering til Naturstyrelsen

Teknisk forundersøgelse

Den tekniske forundersøgelse har til formål at skaffe tilstrækkeligt grundlag for at kunne vurdere de arealmæssige, tekniske, naturmæssige og økonomiske konsekvenser af projektet, samt størrelsen af kvælstoffjernelsen og påvirkningen af områdets natur.

Den tekniske forundersøgelse for Odense Å indeholder:

 1. en beskrivelse af områdets udviklingshistorie,
 2. en beskrivelse af de nuværende forhold,
 3. et eller flere projektforslag,
 4. en vurdering af projektets konsekvenser. Her vurderes blandt andet effekten af de foreslåede ændringer. Der lægges vægt på vandbalance, fremtidig arealanvendelse, kvælstoffjernelse og naturkvalitet,
 5. en udarbejdelse af tidsplan og økonomisk overslag for projektet.

Den tekniske forundersøgelse blev udarbejdet i 2003.

Ejendomsmæssig forundersøgelse

Formålet med den ejendomsmæssige forundersøgelse er, at afklare, om lodsejerne er villige til at deltage frivilligt i projektet, og at vurdere omkostningerne ved den forringede landbrugsmæssige anvendelse af arealerne.

Denne forundersøgelse kan opdeles i fire dele:

 1. Indsamling og præsentation af grunddata. Herunder beskrivelse af landbrugsstrukturen og den landbrugsmæssige anvendelse af området før projektet
 2. Undersøgelse af lodsejernes ønsker og krav. Formålet er at orienterer og indsamle lodsejernes ønsker om fordelingen mellem MVJ-aftaler, erstatningsjord og engangserstatning.
 3. Vurdering af mulighederne for at gennemføre projektet. Vurderingen foretages på baggrund af kontakten til lodsejerne og muligheden for at opkøbe puljejord.
 4. På baggrund af kontakten til lodsejerne, lokalkendskabet og priser på landbrugsjord sker der en prisvurdering. Værditabet, der svarer til de forventede arealomkostninger, skønnes ved at sammenligne værdien af de nuværende arealer med værdien af arealerne i den fremtidige stand.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse ved Odense Å blev udført i 2003.

Jordfordeling og lodsejeraftaler

I forbindelse med gennemførsel af vådområdeprojekter er der flere muligheder for at opnå kompensation for de påvirkede arealer. Følgende muligheder foreligger:

 1. Salg af jorden i projektområdet til Direktoratet for FødevareErhverv. Jorden videresælges efter projektets gennemførelse.
 2. Engangskompensation. Erstatningens størrelse aftales med den enkelte lodsejer, inden for rammerne af Vandmiljøplan II. Udbetalingen sker, når vådområdet er etableret eller når anlægsarbejdet er gået i gang.
 3. Der kan indgås aftaler om Miljøvenlig jordbrug (MVJ-aftaler). Der indgås 20-årige aftaler. Efter tilsagnsperiodens udløb reguleres arealernes anvendelse af Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1-3.
 4. Erstatningsjord

Ved jordfordelingen skaffes erstatningsarealer for den jord som lodsejerne ønsker at sælge i forbindelse med projektet. Jordfordelingen bruges også til at samle de arealer, hvor lodsejerne har samme ønske om dyrkning, afvanding og lignende.

Jordfordelingen er blevet sat i gang med et indledende lodsejermøde afholdt på Brobyværk Kro den 16. marts 2005 ( mødereferat kan hentes her ). På mødet blev der valgt et lodsejerudvalg , som fungerer som kontaktudvalg både for projektet og for jordfordelingsplanlæggeren. På mødet blev skæringsdatoen for jordfordelingen fastsat til 1. marts 2007, det vil sige den dag hvor lodsejerne har fuld rådighed over de modtagne arealer.

I september 2005 er der blevet afholdt en orienterings- og ønskerunde, hvor hver enkelt lodsejer har haft mulighed for at tilkendegive ønsker og behov i forbindelse med jordfordelingen. På baggrund af lodsejernes ønsker udarbejder Direktoratet for FødevareErhverv et forslag til en jordfordelingsplan.  Jordfordelingsplanen udarbejdes i tæt samarbejde med lodsejerudvalget og er baseret på frivillige overenskomster. I planen angivet vilkår, vederlag for jord og skæringsdagen. Eventuelle rådighedsindskrænkninger på de omlagte arealer skal også fremgå af planen.

Jordfordelingsplanen forelægges jordbrugskommissionen på et offentligt møde, og der gives en foreløbig godkendelse. Efter en teknisk opmåling af de omlagte arealer indtræder en berigtigelsesfase. Direktoratet for FødevareErhverv foretager ind- og udbetaliger af konkrete vederlag, samt udarbejde refusionsopgørelse for skatter og afgifter samt bidrag til drift og vedligeholdelse af diger, afvandingsanlæg og lignende.

Foto: Lars Bangsgaard Når sagen er kommet retur fra opmåling, afsiges der endelig kendelse ved et nyt offentligt møde og sagen sendes herefter til notering i matriklen og efterfølgende i tingbogen. Der fremsendes en kopi af den nye tingbogsattest til hver enkelt lodsejer og pantehaver. Herefter meldes sagen afsluttet.

De aftaler som indgås med lodsejerne om rådighedsindskrænkning på deres arealer, skal tinglyses som servitut på ejendommen. Tinglysningen skal sikre, at rådighedsindskrænkningerne opretholdes permanent, også efter eventuel overdragelse af arealerne til ny ejer. Kravet om tinglysning gælder for både private og offentligt ejede arealer, og uanset hvilken kompensation ejeren har modtaget. De rådighedsindskrænkninger, der skal tinglyses, fremgår af kriteriebekendtgørelsen § 2, stk. 1:

 1. Arealer inden for projektområdet skal efter projektgennemførelse permanent henligge som vådområder, for at sikre vedvarende fjernelse af kvælstof og levesteder for dyr og planter.
 2. Der må ikke dyrkes energipil eller andre afgrøder på arealet. Vedplanter kan fældes, men der må ikke plantes nye.
 3. Naturlig plantevækse på arealerne kan anvendes til græsning, høslæt, rørskær eller lignende.
 4. Arealet må ikke tilføres handels- og husdyrgødning, pesticider, kalk eller andre hjælpemidler.
 5. Arealet må ikke omlægges.
 6. Græssende husdyr må ikke fodres med tilskudsfoder på arealerne.

Når projektet afsluttes vil Naturstyrelsen udføre en procedure, der skal sikre, at det nye vådområde udpeges til habitatområde (internationalt naturbeskyttelsesområde) – lige nu er det kun selve Odense Å samt mindre områder langs vandløbet, der har status som habitatområder. Hele projektet forventes afsluttet i 2009.

Detailprojektering

Detailprojekteringens formål at fremstille en arbejdsbeskrivelse med tegninger og illustrationer over alle væsentlige opgaver i forbindelse med projektet. Detailprojekteringen baseres på forundersøgelsen og de beslutninger, der er truffet under denne. I detailprojekteringen er der også en beskrivelse af de tidsmæssige, tekniske og økonomiske forhold i projektet, samt en gennemgang af det lov- og aftalemæssige grundlag for projektet. Efter detailprojektereingen sendes projektets anlægsmæssige del i udbud til entreprenører. Arbejdsbeskrivelsen danner derved grundlag for entreprenørernes tilbud og for den tekniske udførelse.