Odense Pilot River Basin - Projektbeskrivelse

Vandrammedirektivet (VRD) blev vedtaget af EU i december 2000. VRD fastlægger rammerne for den fremtidige vandmiljøforvaltning i EU's medlemsstater. Målet med VRD er at opnå "god økologisk kvalitet" i alle dele af vandmiljøet, dvs. vandløb, våde enge og moser, søer, kystvande og grundvand senest i 2015. Det skal opnås gennem indsatsplaner, hvor hvert opland behandles som et sammenhængende hele.

For at fremme denne helhedsorienterede og ambitiøse omlægning af EU’s vandmiljøpolitik, har EU’s vanddirektører besluttet en koordineret strategi for implementering af Vandrammedirektivet (Common Implementation Strategy): CIS, Denne strategi er opdelt i 2 faser, hvor fase I (2002-04), der primært fokuserede på test af EU’s Guidance Documents, nu er afsluttet, og fase II, (2005-06), netop er sat i værk.

Anden fase består primært i at udvikle erfaringer og metoder til at udforme moniteringsprogrammer og vandområdeplaner for pilotområderne forud for VRD’s tidsfrister, og bidrage med konkrete erfaringer og casestudies med særligt fokus på udvalgte problemområder, bl.a. sammenhængen mellem VRD og EU’s landbrugspolitik (CAP). Denne projektfase skal forløbe i perioden 2005-2006, og der er i denne forbindelse nedsat en række nye arbejdsgrupper under CIS. Dette udviklingsarbejde skal foregå i en udvidet række af pilotområder, (indtil videre er udpeget 20 områder), og finde sted i et tæt samarbejde mellem pilotprojektledelserne og de fælles arbejdsgrupper nedsat af EU under CIS.

Oplandet til Odense Fjord er – sammen med oplande i en række  andre europæiske oplande – udpeget som et opland, Pilot River Basin (PRB), der indgår i et ’test-studie’ i CIS. Begrundelsen for udpegningen af Odense Fjord-oplandet er, at området indeholder et bredt spektrum af danske vand- og naturtyper samt betydelige påvirkningskilder som f.eks. Odense By, Fynsværket og et intensivt landbrug i oplandet. Samtidig hører Odense Å og Odense Fjord til de bedst undersøgte vandområder i landet.

Projektet indebærer, at der for hele Odense Fjord-oplandet (ca. 1.046 km2) frem til 2006 skal udarbejdes en foreløbig vandområdeplanlægning, hvor der på baggrund af operationelt formulerede kvalitetsmål for vandløb, søer, vådområder, Odense Fjord og for grundvandet, skal udformes indsatsprogrammer overfor landbrug, husholdninger og industri med henblik på at opfylde EU's målsætning om god tilstand i vandmiljøet.

Resultaterne af de hidtil gennemførte PRB-aktiviteter i CIS fase I, herunder basisanalyse udarbejdet for Odense Fjord-området i henhold til VRD, Artikel 5, viser, at en stor andel af de udpegede vandområder vil være i risiko for ikke at opfylde VRD’s krav om ’god økologisk tilstand’ i 2015, og at en væsentlig årsag hertil er tab af næringsstoffer fra landbruget.   EU-Vanddirektørerne har derfor vurderet at der er behov for at sætte fokus på landbruget for at finde mulige løsninger på dette problem, og for at opnå bedst mulig integration af EU's landbrugspolitik (CAP) og indsatsen i medfør af VRD. OdensePRB er udvalgt som et pilotområde, hvor der vil blive sat særligt fokus på eutrofiering, herunder tab af næringsstoffer fra landbruget, og mulighederne for at reducere dette tab ved de mest omkostningseffektive virkemidler.

Som basis for udformning af vandplanen og indsatsprogrammet er i 2004/05 for OdensePRB udarbejdet en række separate indsatsnotater for alle dele af vandkredsløbet, med vurdering af nødvendige tiltag for målopfyldelse og de økonomiske omkostninger forbundet hermed. De separate indsatsnotater skal herefter samordnes i et omkostningseffektivt integereret indsatsprogram for oplandet

Vandramme direktivet stiller krav om, at offentligheden inddrages i forvaltningen af oplandet. Pilotprojektet gennemføres derfor i samarbejde med kommuner, erhverv og interesseorganisationer i oplandet, og med nationale myndigheder. Disse er indbudt til at deltage i hhv. en regional og national følgegruppe.

EU’s vandrammedirektiv

EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande.

Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet.

Vandrammedirektivet trådte i kraft den 22. december 2000.

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.