Særligt LIFE projekt: Odense Pilot River Basin - Agricultural Programme of Measures

Fyns Amt har via midler fra LIFE ENVIRONMENT for at gennemfører et særligt projekt i relation til implementering af Vandrammedirektivet i Odense Fjord oplandet med særligt fokus på problematikken omkring landbrugets overskud af næringsstoffer: Odense Pilot River Basin – Agricultural Programme of Measures.

Et af projektets hovedformål er at udvikle et kost-effektivt indsatsprogram med formål at reducerer tabet af kvælstof og fosfor fra landbrugsaktiviteter i Odense fjord oplandet og herved sikre at alle vandmiljøer i oplandet vil nå Vandrammedirektivets opstillede miljømål. Et andet hovedformål er at udarbejdet en pilot vandplan for oplandet. Andre elementer i projektet er at levere input direkte til EU Strategiske Styregruppe og at demonstrere og udbrede resultaterne af arbejdet til andre miljø – og landdistrikt myndigheder samt partshavere inden for EU.

Projektet er en fortsættelse (fase II) af det tidligere Odense Pilot River projekt (fase I) og indeholder følgende hovedaktiviteter:

1. At udvikle et indsatsprogram med fokus på jordbruget og indarbejde det i en pilot vandplan for vandoplandet Odense Fjord.

2. Udarbejde specifikke input til EU´s Strategiske Styregruppe (under den koordineret implementerings strategi for vandrammedirektivet) om kost-effektiv indsatsprogram til reduktion af næringsstof tab samt øvrige påvirkninger fra jordbruget.

3. Udbrede viden om sådan kost-effektivt indsatsprogram.

4. Udarbejde en lægmandsrapport samt afholde en konference.

Download den engelske version af LIFE ansøgningen her

EU’s vandrammedirektiv

EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande.

Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet.

Vandrammedirektivet trådte i kraft den 22. december 2000.

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.