Særligt LIFE projekt: Odense Pilot River Basin - Agricultural Programme of Measures

Fyns Amt har via midler fra LIFE ENVIRONMENT for at gennemfører et særligt projekt i relation til implementering af Vandrammedirektivet i Odense Fjord oplandet med særligt fokus på problematikken omkring landbrugets overskud af næringsstoffer: Odense Pilot River Basin – Agricultural Programme of Measures.

Et af projektets hovedformål er at udvikle et kost-effektivt indsatsprogram med formål at reducerer tabet af kvælstof og fosfor fra landbrugsaktiviteter i Odense fjord oplandet og herved sikre at alle vandmiljøer i oplandet vil nå Vandrammedirektivets opstillede miljømål. Et andet hovedformål er at udarbejdet en pilot vandplan for oplandet. Andre elementer i projektet er at levere input direkte til EU Strategiske Styregruppe og at demonstrere og udbrede resultaterne af arbejdet til andre miljø – og landdistrikt myndigheder samt partshavere inden for EU.

Projektet er en fortsættelse (fase II) af det tidligere Odense Pilot River projekt (fase I) og indeholder følgende hovedaktiviteter:

1. At udvikle et indsatsprogram med fokus på jordbruget og indarbejde det i en pilot vandplan for vandoplandet Odense Fjord.

2. Udarbejde specifikke input til EU´s Strategiske Styregruppe (under den koordineret implementerings strategi for vandrammedirektivet) om kost-effektiv indsatsprogram til reduktion af næringsstof tab samt øvrige påvirkninger fra jordbruget.

3. Udbrede viden om sådan kost-effektivt indsatsprogram.

4. Udarbejde en lægmandsrapport samt afholde en konference.

Download den engelske version af LIFE ansøgningen her