Organisation

Odense Pilot River Projektet er bygget op omkring en række interne arbejdsgrupper og to eksterne følgegrupper. De to eksterne følgegrupper omfatter henholdsvis en politisk/regional følgegruppe med bl.a. repræsentanter fra oplandet (kommuner, erhverv, naturorganisationer mv.) og repræsentanter fra landsdækkende interesseorganisationer mv.

Den nationale/faglige følgegruppe består af interessenter fra statslige styrelser, forskningsinstitutioner og rådgivere. Til de interne arbejdsgrupper er tilknyttet eksterne fagpersoner som sparringspartner.

Den daglige drift af projektet varetages af et sekretariat bestående af Harley B. Madsen, Stig E. Pedersen, Nanna Rask og sekretær Marianne G. Hegelund.

Se de forskellige grupper tilknyttet Odense Pilot River Basin projektet

PRB styregruppe
Regional følgegruppe
National følgegruppe
Teknisk arbejdsgruppe


PRB styregruppe

Projektledelsens opgaver:

1.

udarbejde generel tidsplan for projektet og sikre fremdrift, overblik og koordinering i henhold til denne tidsplan.

2.

indgå i arbejdsgrupper efter behov.

3.

retningslinjer for scenarieberegninger og omfang af økonomiske analyser.

4.

afholdelse af stormøder og følgegruppemøder.

5.

ressourceafvejning.

6.

beslutte efter indstilling fra projektgrupper forhold vedr. offentlig inddragelse, målsætninger, økonomiske analyser, scenarieberegninger mv.

7.

samspil med øvrige VRD-implementering, regionplanlægning og andre projekter.

8.

rapportering til EU.

9.

relationer til arbejdsgrupper nedsat i forbindelse med VMP-III forberedelsen. Jørgen Dan Petersen repræsenterer Amtsrådsforeningen.

Kontaktperson

Obfuscated Email
Natur- og vandmiljøafdelingen
Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
Tlf : 6556 1870

Se liste over PRB styregruppens medlemmer


Regional følgegruppe

Den politisk regionale følgegruppe omfatter dels lokale repræsentanter fra oplandet (kommuner, erhverv, naturorganisationer m.v.) og dels repræsentanter fra landsdækkende interesseorganisationer m.v. Gruppen følger løbende arbejdet i den tre årige projektperiode og bidrager med input til projektet af politisk/regional karakter. Man har fra politisk hold i amtet tilkendegivet, at amtet med PRB-arbejdet ”agerer” koordinerende vanddistriktmyndighed så tæt på virkeligheden som muligt. Gruppen påregnes at mødes hvert halve år. Gruppen kan nedsætte undergrupper.

Se liste over den reginale følgegruppes medlemmer

Dagsordener

Dagsorden for mødet den 1. juni 2005
Dagsorden for mødet den 20. oktober 2003
Dagsorden for mødet den 25. april 2003


National følgegruppe

Den nationale følgegruppe består af faglige repræsentanter fra statslige styrelser, forskningsinstitutioner, amter samt rådgivere. Gruppen følger løbende arbejdet i Odense Pilot River Basin i den tre årige projektperiode og bidrager med input til projektet af faglig karakter. Gruppen påregnes at mødes hvert halve år. Der vil desuden være tilknyttet eksterne fagpersoner som sparringspartnere til arbejdet i de interne arbejdsgrupper j. f. organisationsplanen for projektet.

Se liste over den nationale følgegruppes m edlemmer

Dagsordener

Dagsorden til møde den 10. november 2006
Dagsorden til mødet den 25. maj 2005
Dagsorden til mødet den 6. maj 2003
Dagsorden til mødet den 7. oktober 2003

Udsendte materialer til mødet den 10. november 2006:
Virkemiddelkatalog
Metodenotat
Resultatrapport


Teknisk arbejdsgruppe

Den tekniske arbejdsgruppe blev dannet som en undergruppe af den regionale, politiske følgegruppe i OPRB-arbejdet med det formål teknisk at klargøre præmisserne i fællesskab for den kommende vandplan i OPRB, samt i fornødent omfang at drøfte OPRB-basisanalysen bl.a. i relation til bekendtgørelse og vejledning herom.

Se liste over den tekniske arbejdsgruppes m edlemmer

Dagsordener

Dagsorden for 1. møde den 12. marts 2004
Dagsorden for 2. møde den 29. september 2004
Dagsorden for 3. møde den 13. april 2005
Dagsorden for 5. møde den 12. oktober 2006

Udsendt materiale til mødet den 12. oktober 2006:
Virkemiddelkatalog
Metodenotat
Resultatrapport

Referater og præsentationer

Referat fra 1. møde den 12. marts 2004

Præsentationer fra 1. møde den 12. marts 2004
Jørgen Dan Petersen
Harley Bundgaard Madsen

Indlæg fra Danmarks Naturfredningsforening
At få ålegræsset tilbage til fjorden er det vigtigste mål

Referat fra 2. møde den 29. september 2004

Præsentationer fra 2. møde den 29. september 2004
Harley Bundgaard Madsen

Referat fra 3. møde den 13. april 2005

Referat fra 4. møde den 4. maj 2005

Referat fra 5. møde den 12. oktober 2006

Præsentationer fra 5. møde den 12. oktober 2006
Harley Bundgaard Madsen og Stig Eggert Pedersen

EU’s vandrammedirektiv

EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande.

Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet.

Vandrammedirektivet trådte i kraft den 22. december 2000.

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.