Rapporter og dokumenter - Odense Pilot River Basin

Fra denne side er det muligt at downloade rapporter, foldere og notater fra projektet.

Hovedrapport

Afsluttende rapport i Odense Pilot River Basin projektet

Hovedrapporten og lægmandsrapporten findes også i en engelsk version

Konsulentrapporter fra COWI, udarbejdet efteråret 2006

Materiale fra den afsluttende konference i Odense Pilot River Basin projektet

Øvrige rapporter:


Rapport om landbrugets udvikling i Odense Fjord oplandet

Fællesmøde den 8. november 2005

  • Velkomst, VRD basisanalyse del II og NOVANA/DEVANO v/Harley Bundgaard Madsen
  • Natura 2000 basisanalyse v/Erik Vinther
  • Odense Pilot River Basin projektplan/AgriPoM v/Nanna Rask
  • Indsatsprogram for grundvand v/Morten Sørensen
  • Indsatsprogram for søer v/Kjeld Sandby Hansen
  • Indsatsprogram for vandløb v/Annette Sode
  • Indsatsprogram for Odense Fjord v/Stig Eggert Pedersen
  • Indsatsprogram for våd natur v/Erik Vinther
  • BERNET-CATCH projektets afslutning v/Ole Tyrsted Jørgensen
  • POF-24 projektets afslutning v/Lotte Knudsen

Strateginotat 2004

Odense Pilot River Basin. Foreløbig basisanalyse

Fyns Amts kommentarer til EUs udkast til samlet ToR-rapport om Guidance Dokumenter

Fyns Amts kommentarer til EUs udkast til samlerapport om Guidance Document Water Bodies

Statusnotater fra Fyns Amt og konsulentrapporter

Statusnotater fra Fyns Amt

Rapporter og nyhedsbreve fra EU

EU’s vandrammedirektiv

EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande.

Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet.

Vandrammedirektivet trådte i kraft den 22. december 2000.

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.