Øbjerg lavbundsprojekt - Forundersøgelse

Projekttype Lavbundsprojekt under EU’s Landdistriktsprogram
Periode 16. maj 2017 til 16. maj 2019
Projektareal 399 ha
Økonomi 623.888,00 kr. til forundersøgelse

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af lavbundsprojekt Lobæk ved Øbjerg, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold, samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af lavbundsprojektet. Lavbundsprojekt, omfatter Kløjning-Øbjerg Bæk, N20AA, Nørrehede Bæk og Vestereng Bæk.

Kløjning-Øbjerg Bæk og vandløb N20AA er hovedvandløbene i undersøgelsesområdet, som afvander til Lobæk. Undersøgelsesområdet er beliggende i Tønder Kommune ca. 2 km syd for Arrild og omkranser Øbjerg. Vandløbene og grøfter i undersøgelsesområdet er generelt meget dybt nedskåret i terrænet. Der findes også flere vindmøller indenfor undersøgelsesområdet samt en økkersø. Projektet afvander til hovedvandopland 1.10 Vadehavet, delvandopland Juvre Dyb, tidevandsområde (107).

Det primære formål med projektet er, at reducere landbrugets udledningen af drivhusgasser gennem etablering af et naturprojekt, der kan fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed.

Forundersøgelsens projektareal er 399 ha, heraf er 274 ha beliggende på kulstofrige lavbundsjorder med mindst 12 % organisk kulstof, svarende til ca. 69 % af projektarealet. Det forventes, at %-andelen af projektarealet beliggende på kulstofrige lavbundsjorder med mindst 12 % organisk kulstof i kraft af forundersøgelsen dokumenteres at udgøre i størrelsesordenen 75 %. Den forventede drivhusgasreduktion er i alt 8.825 ton CO2-ækvivalent/år, svarende til 22 ton CO2-ækvivalent/ha/år.  Den forventede kvælstofreduktion er 15.881 kg N/år, svarende til 40 kg N/ha/år.  

Projektforløb

24. maj 2018 : Midtvejsmøde med Orbicon

11. juni 2018 : Lodsejermøder

Der gennemføres i disse uger lodsejermøder, i forbindelse med den ejendomsmæssige forundersøgelse

3. september 2018 : Forundersøgelsen afsluttet

Projektområdet er afgrænset til 238,7 ha på grundlag af de beregnede fremtidige afvandingsforhold. Konklusionen er at det med det tilpassede projektområde er muligt at gennemføre et lavbundsprojekt

11. august 2017 : Tilsagn om tilskud til forundersøgelsesprojekt

Orbicon går i gang med den tekniske forundersøgelse

Kort over projektområdet

Projektområdet ved Lobæk, Øbjerg.

Kontakt

Rune Ventzel Hansen

Forstfuldmægtig
Naturstyrelsen Vadehavet

Asger Thode Kristensen

Naturforvalter
Naturstyrelsen Vadehavet