Ølsted Å vådområdeprojekt

Naturstyrelsen har fået bevilling til at igangsætte realisering af et vådområde-
projekt på 66 ha i den øvre del af Ølsted Å i Horsens og Hedensted kommuner. 

Projekttype Vandplan II vådområdeprojekt
under EU's Landdistriktsprogram
Periode Forundersøgt 2019-2020
Realisering 2021- 2024
Beliggenhed Horsens og Hedensted kommuner
Økonomi

Undersøgelser, anlæg m.m. 6,75 mio
Jordfordeling, jordkøb og kompensation 8,87 mio
Ialt 15,6 mio

 

Formålet med projektet er:

  • at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed i ådalen
  • at reducere kvælstofmængden til Horsens Fjord og dermed medvirke til at forbedre vandmiljøet.

Der blev i 2019-2020 udarbejdet en teknisk, biologisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som afdækkede mulighederne for et vådområdeprojekt i Bredmade (Ølsted Å og Korning bæk). Forundersøgelsen undersøgte flere muligheder for at gennemføre et kvælstofvådområdeprojekt, hvor der kunne opnås tilstrækkelig kvælstoffjernelse i projektområdet samtidigt med, at forringelser i værdifulde biotoper og negative påvirkning af udpegede arter undgås og at der samlet set ville ske en forbedring af naturforholdene i området. Rapportens anbefalinger var, at indsatsen skal rettes mod det område der i forundersøgelsen bliver kaldt Bredmade syd. 

På baggrund af forundersøgelsen har Naturstyrelsen opnået bevilling til at igangsætte realiseringen af projektet, som herefter benævnes Ølsted å.  

Indsatsen finansieres af midler fra EU´s landdistriktsprogram da indsatserne medvirker til at opfylde EU’s vandrammedirektiv.

Gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.

Virkemidler overfor lodsejere er 20 årige kompensationsaftaler om permanent udtagning, eller køb og salg af projektjord gennem jordfordeling.

Projektet skal udføres i henhold til bekendtgørelser, vejledninger og anvisninger på http://vandprojekter.dk

Der er i oktober 2021 igangsat en process med jordfordeling og detailprojektering, som skal skabe grundlag for at områdets lodsejere, på et oplyst grundlag, kan træffe endelig beslutning om at indgå i projektet.

 

 

Nyheder

Projektforløb

 

2019:

April: Lodsejermøde Ølsted sognegård

Juni: Bevilling til forundersøgelse

August: Opstart af forundersøgelse

 

2020:

Maj: Afslutning af forundersøgelse

Juni: Orienteringsmøde om forundersøgelsen
(aflyst pga corona)

September: Ansøgning om bevilling til realisering

December: Tilsagn til realisering af projekt

2021:

Oktober: Orienteringsmøde og opstart af jordfordeling Korning kro

 

Forventet tidsplan:

2022:

Detailprojektering og jordfordeling afsluttes

Myndighedsgodkendelser ansøges

 

2023:

Anlægsarbejde

 

2024:

Afslutning af projekt (tinglysning, arealsalg og overdragelse)

 

 

 

 

 

Kort over projektområdet

 

Projektområdet omfatter den øvre del af Ølsted å fra Vejlevej i øst til jernbanen i vest. Ølsted Å er et tilløb til Bygholm Å som munder ud i Horsens Fjord.

Der er oversigt over den sydlige del af området fra parkeringspladsen ved Vejlevej.

Kontakt

Anne Gro Thomsen

Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet