Omme Å

Naturgenopretning ved nedlæggelse af 3 dambrug blev gennemført i perioden 2008-2012.

Omme Å er 72 km lang og er Skjern Å's største tilløb. Dens udspring ligger vest for Jelling, hvorfra den følger Grindsted Hedeslette inden den løber sammen med Skjern Å, 13 km øst for Ringkøbing Fjord. Omme Å er således en del af en grøn korridor, der næsten strækker sig fra kyst til kyst på tværs af Jylland.

Omme Å og Skjern Å er habitatområde (N68). Skjern Å afvander som nævnt til Ringkøbing Fjord, som også er habitatområde (N69).

Naturgenopretning ved opkøb af opstemningsret ved 3 dambrug – Helleskov Dambrug i Simmelbæk, Juellingholm Dambrug og Lakkenborg i Omme Å blev gennemført under den Særlige Vand- og Naturindsats, finansieret af den såkaldte ”Miljømilliard” i indsatsområdet Skjern Å og Ringkøbing Fjord.

Oversigtskort, der viser beliggenhed af Omme Å med udløb til Skjern Å og Ringkøbing Fjord.

Oversigtskort, der viser beliggenhed af Omme Å med udløb til Skjern Å og Ringkøbing Fjord.

Kort, der viser beliggenhed af de 3 dambrug – 2 i Omme å og et i Simmelbæk, som er et sidevandløb til Omme Å.

Kort, der viser beliggenhed af de 3 dambrug – 2 i Omme å og et i Simmelbæk, som er et sidevandløb til Omme Å.

Formål med projektet

Det primære mål med projektet har været at genskabe naturlige vandløbsforhold i Omme Å.

Ved opkøb og nedlæggelse af 3 dambrug - 2 i Omme å og et i Simmelbæk, som er et sidevandløb til Omme Å, skulle spærringer fjernes. Med fjernelse af spærringer blev der mulighed for helt eller delvis retablering af de vandløbsstrækninger, som var betydeligt påvirkede af stuvninger og der kunne skabes bedre passage for op og nedgående fisk.

Ophør af dambrugsdrift skulle desuden nedsætte tilførsel af næringsstoffer til Skjern Å og slutrecipienten Ringkøbing Fjord.

Realisering af projektet

Den Særlige Vand- og naturindsats muliggjorde opkøb af opstemningsret og ophør med drift ved 2 dambrug – Helleskov og Juellingsholm. Ved Lakkenborg blev der ydet tilskud til opkøb og nedlæggelse af dambruget, som blev foretaget af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Dambrugene blev opkøbt i perioden 2007-2008. Pga. af uenighed om vandmængde til en turbine til strømforsyning ved Juellingsholm Dambrug blev dette projekt først afsluttet i 2012

Projektbeskrivelse

Dambrugene omfattet af projektet gennemgås fra Omme å sidetilløb Simmelbæk og mod udløb til Skjern Å:

Helleskov dambrug, Juellingsholm dambrug og Lakkenborg dambrug.

Delprojekter

Helleskov Dambrug

Placering af dambruget Helleskov

Placering af dambruget Helleskov.

Helleskov dambrug før projektet i 2007. Luftfoto fra sommer 2008.

Helleskov dambrug før projektet i 2007. Luftfoto fra sommer 2008.

Opstemningen af Simmelbæk ved Helleskov dambrug forhindrede en lang række fiskearter og vandlevende fauna i at passere videre op i Omme Å systemet.

Stemmeværket inkl. indløbs- og udløbsbygværker blev nedbrudt og fjernet. Stemmeværket var placeret 370 m opstrøms dammene og havde en stemmehøjde på 0,4 m. Indløbskanalen til dambruget løb parallelt med Simmelbæk. Desuden blev alle tekniske anlæg fjernet, herunder bl.a. 2 broer.

Billund Kommune havde ved projektstart et ønske om at Simmelbæk skulle ændres, således den fik et mere naturligt snoet forløb. For at imødekomme dette ønske blev udligning af stemmehøjde foretaget ved at opfylde åløbet med stenstryg halvt ud i bækken med en tilpas afstand, således åen efter en årrække ville få et mere snoet løb.

Eksisterende damme og kanaler blev omformet således at der opstod flade engarealer med fald mod nyt å forløb. Eksisterende bundfældningsbassiner blev omdannet til en naturlig sø ved afretning af skråninger til anlæg 5, så mulighed for fouragering af fuglevildt blev tilgodeset ved det flade anlæg.

Helleskov dambrug – projekterede ændringer. 1) stemmeværk, 2) Indløbsbygværk, 3) Bro, 4) overløbsbygværk, 5) Udløbsbygværk, 6) Slambed, 7) Bundfældningsbassin.

Helleskov dambrug – projekterede ændringer. 1) stemmeværk, 2) Indløbsbygværk, 3) Bro, 4) overløbsbygværk, 5) Udløbsbygværk, 6) Slambed, 7) Bundfældningsbassin.

Fjernelse af spærringen ved Helleskov Dambrug med restaurering af ca. 200 m vandløb og naturgenopretning på ca. 1,5 ha dambrugsareal betød afvikling af ca. 635 m ”død å-strækning” og en reduktion pr. år. på 2,48 tons N, 186 kg P, 6,82 tons BI5 til Simmelsbæk/Skjern Å systemet og Ringkøbing Fjord.

Luftfoto af det tidligere dambrug som det ser ud i dag Luftfoto sommer 2018.

Luftfoto af det tidligere dambrug som det ser ud i dag Luftfoto sommer 2018.

Helleskov dambrug, ny sø. Oktober 2009

Helleskov dambrug, ny sø. Oktober 2009

Helleskov dambrug, stenstryg. Oktober 2009

Helleskov dambrug, stenstryg. Oktober 2009

Placering af Juellingsholm Dambrug

Placering af Juellingsholm Dambrug

Juellingsholm dambrug før projektet i 2007. Luftfoto fra sommer 2008.

Juellingsholm dambrug før projektet i 2007. Luftfoto fra sommer 2008.

Naturstyrelsen erhvervede dambrugets opstemningsrettighed og samtidig ophørte driften af dambruget.

Der blev skitseret et projekt, hvor opstemningen skulle fjernes, og vandløbet restaureres på en ca. 200 m lang strækning. Dambrugsarealet på ca. 1,5 ha skulle naturgenoprettes.

Udligning af stemningshøjde skulle ske i et nyt å forløb jf. tegning, idet indløbet til stryget skulle indbygges i det eksisterende vandløbsprofil.

Fjernelse af opstemning blev imidlertid ikke gennemført, fordi der ikke kunne opnås enighed med ejeren om tiltagene bl.a. pga. krav om vandforsyning til eksisterende turbinedrift.

Ophør af dambrugsdrift ved Juellingsholm Dambrug betød en reduktion pr. år. på 5,2 tons N, 570 kg P, 15,18 tons BI5 til Omme Å/Skjern Å systemet og Ringkøbing Fjord.

Juellingsholm dambrug – projekterede ændringer. 1) stemmeværk, 2) Indløbsbygværk, 3) Bro, 4) Overløbsbygværk, 5) Udløbsbygværk, 6) Slambed, 7) Bundfældningsbassin.

Juellingsholm dambrug – projekterede ændringer. 1) stemmeværk, 2) Indløbsbygværk, 3) Bro, 4) Overløbsbygværk, 5) Udløbsbygværk, 6) Slambed, 7) Bundfældningsbassin.

Luftfoto af det tidligere dambrug som det ser ud i dag .Luftfoto sommer 2018.

 

Luftfoto af det tidligere dambrug som det ser ud i dag .Luftfoto sommer 2018.

Placering af Lakkenborg Dambrug

Placering af Lakkenborg Dambrug

Vandløbsmyndigheden (Ringkøbing-Skjern Kommune) ønskede at fjerne opstemningen ved Lakkenborg Dambrug og reetablerer Omme Å, således at Omme Å med tiden vil kunne opfylde de fastsætte målsætninger for vandløbet – op- og nedstrøms stenstryget ved vandindtaget til Lakkenborg Dambrug.

Ringkøbing- Skjern Kommunes`s opkøbte og nedlagde stemme- og vandindvindingsretten ved Lakkenborg Dambrug, - og fik derved mulighed for at nedlægge det eksisterende opstemningsanlæg, aflukke fødekanalen til dambruget og føre hele Omme Å`s vandføring tilbage til vandløbet.

Det tidligere opstemningsanlæg (stenstuvning/stryget) er i 2008 blevet fjernet og ombygget til flere nedstrømsliggende gydestryg/gydebanker. Fødekanalen blev i samme forbindelse aflukket over en ca. 100 m lang strækning og alt vandet løber nu i dag i Omme Å.

Ved Lakkenborg blev der ydet tilskud til erstatningskompensation til opkøb og nedlæggelse af dambruget, som blev foretaget af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Lakkenborg dambrug før projektet i 2007. Luftfoto fra sommer 2007.

Lakkenborg dambrug før projektet i 2007. Luftfoto fra sommer 2007.

Luftfoto af det tidligere dambrug som det ser ud i dag. Luftfoto sommer 2018.

Luftfoto af det tidligere dambrug som det ser ud i dag. Luftfoto sommer 2018.

Kontakt

Naturstyrelsen Vadehavet

Obfuscated Email

7254 3331

Projekt type Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsats område Gudenåen og Randers Fjord
Periode 2007 - 2012
Projekt areal 240 ha (Værum 90 ha, Haslund 150 ha)
Økonomi 7,9 mio. Kr.

Projektleder

Kresten Petersen