Orup Bæk

Orup Bæk. Foto: Naturstyrelsen

Projektets hovedformål er at reducere tilførslen af næringsstoffer til Natura 2000 området "Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund, N 169".

Kort over projektområdet

  • Projektareal ca. 160 ha
  • 25 lodsejere
  • N-effekt: fjernelse af ca. 18 tons N/år
  • Sløjfning af pumpe, afbrydelse og nedsivning af dræn og grøfter
  • Ca. 60 ha sødannelse, faunapassage
  • Samlet prisskøn: 12,5 mio.kr

Kontaktperson: Jørgen Sandby Nielsen, Obfuscated Email

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2018 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Læs mere om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

undefined