Rands Fjord Enge Vådområdeprojekt - Forundersøgelse

Rands Fjord. Foto: Naturstyrelsen

OBS: Projektet er standset i 2013 med følgende begrundelse:

Projektet skulle fjerne kvælstof fra vandet i Spang Å og Skærup Å, inden det løber ud i Lillebælt. Det skulle være gjort ved bl.a. at føre drænvand op til overfladen og genslynge åen. Men en genskabelse af de naturlige strømningsforhold i ådalene kan samtidig medføre, at der frigives fosfor.

Forundersøgelserne har vist, at der findes en meget høj koncentration af fosfor i overjorden i arealerne omkring Skærup Å og Spang Å. Der er stor risiko for, at den fosfor udvaskes ved etablering af et vådområde og at den ender i Rands Fjord og Lillebælt. Det er ikke hensigtsmæssigt, at fjerne kvælstof og samtidig øge udvaskningen af fosfor. Det er ikke godt for hverken Rands Fjord eller Lillebælt. Derfor må projektet opgives – desværre.

Herunder kan du læse om den oprindelige projektering.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projektet redu­cerer næringsstofbelastningen af Rands Fjord. Skærup Å restaureres, og åen sikres et mere varieret forløb.

Etablering af oversvømmelsesarealer ved Spang Å skal fjerne både kvælstof og fosfor.

Projektområdet er ca. 120 ha.

Der skabes ny natur i ådalene, primært ellesump, moser og fersk eng.

Projektet vil kunne tilbageholde ca. 14 t kvæl­stof pr. år og dermed mindske belastningen af Rands Fjord og Lillebælt

Projektets budget er ca. 8 mio. kr.

Kontakt: Inken Breum Larsen, 72 54 35 88/20 21 65 08, Obfuscated Email

Kort over projektområdet

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2018 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Læs mere om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

undefined