Rebstrup Damkultur - naturgenopretning

Et mindre dambrug i Halkær Å/ Sønderup Å systemet er opkøbt og nedlagt. Et genopretningsprojekt startede i 2009, bl.a. med afvanding af en tilgroet mølledam, hvorigennem den genslyngede bæk skal løbe.

Rebstrup Damkultur - stadig i drift

Rebstrup Damkultur, Trængstrupvej 67, 9541 Suldrup blev overtaget af Naturstyrelsen 1. juli 2007 med henblik på naturgenopretning. Dambruget ligger langs Sønderup Å med vandindtag fra Tøttrup Bæk, hvori der er en total spærring ved opstemningen på 1,4 meter. Ved ophør af dambrugsdriften er næringsstoftilførslen til Halkær Bredning og Limfjorden umiddelbart blevet reduceret med 1 tons N og 70 kg P pr. år.

Rebstrup Damkultur er beliggende umiddelbart ved Tøttrup Bæks udløb i den øvre del af Sønderup Å, ca. 2,5 km NV for Sønderup. Projektet ligger indenfor Natura2000 område og i den fredede del af Sønderup Ådal.

Projektet
Ved fjernelse af den totale spærring ved opstemningen til Rebstrup Damkultur åbnes der for at kunne retablere et værdifuldt gydevandløb, som har det største fald i Sønderup Å vandløbssystemet. Der skabes gydepladser for åens mange havørreder og et godt levested for en særlig stømelskende smådyrsfauna. Projektet skaber samtidig de biologiske og tekniske forudsætninger for, på sigt også at nedlægge og naturgenoprette det ovenfor liggende dambrug "Rebstrup Mølle Dambrug" samt fritlægge rørlagte strækninger øverst i tilløbet Blindbækken.

Med regeringens "Grøn vækst" strategi er alle fremtidige naturgeopretningsprojekter pr. 1. januar 2010 overført fra staten til kommunerne. En videreudbygning af projektet som skitseret, vil derfor afhænge af Rebild Kommune.

Det valgte løsningsforslag omhandler overordnet, at forlægge Tøttrup Bæk gennem den nuværende møllesø/ moseområde og ned gennem det tidligere dambrugsareal med udløb i Sønderup Å.

Møllesøen er på nuværende tidspunkt tæt bevokset med tagrør og har vandspejl i terræn. Det er derfor ikke muligt at forlægge vandløbet før en afvanding af den tilgroede møllesø har fundet sted. Derfor er det valgt, at udføre de anlægstekniske arbejder i 2 etaper:

1. etape:

Afvanding af møllesøen ved gennemgravning af mølledæmning på en 20 meter lang strækning. Vandet fra møllesøen ledes til et sandfang, som opsamler en del af det transporterede stof fra moseområdet. Fra sandfangene ledes vandet ud i Sønderup Å. Eksisterende stemmeværk og bro fjernes og vandløbet ledes via den gennemgravede mølledæmning. Vold fra fødekanalen som ligger på indersiden af mølledæmningen graves væk.

2. etape:

Efter møllesøområdet er afvandet tilstrækkeligt, forlægges Tøttrup Bæk ud i møllesøen, hvorefter det løber ned over det nuværende dambrugsområde og herfra ud i Sønderup Å.

Inden der blev truffet beslutning om det valgte løsningsforslag er der foretaget en række skitsemæssige forundersøgelser, som har skullet belyse forhold omkring følgende:

  • Hvor hurtigt forventes møllesøen at kunne afvandes med den store tørvemængde og det store vandindhold der er til stede?
  • Hvor stor en sætning vil der finde sted, hvis møllesøen afvandes.
  • Hvor lang tid skønnes sætningen at vare?
  • Hvor stor udvaskning af næringsstoffer vil afvandingen af møllesøområdet forårsage?

Resultaterne af undersøgelserne har medført, at projektet i den skitserede form er blevet godkendt af de relevante myndigheder (Miljøcenteret og Rebild Kommune).

Arbejdet er påbegyndt okt. 2009

Pris: Ca. 900.000 inklusiv erhvervelse.

Her var det gamle møllehjul placeret

Kulturhistorie
Til begge opstemninger i Tøttrup Bæk knytter der sig spændende håndværks- og industrihistorie, der egner sig til formidling. Bækken har, trods den relative korte strækning, haft vand nok til at drive 2 vandmøller med overfaldshjul, hvilket vidner om en betydelig vandføring og -kraft. Lokalt betegnes slugten omkring bækken som et datidens "Silicon Valley". Det er tanken, at der skal laves en lille udstilling om dette på stedet sammen med en evt. primitiv lejrplads.

Her var det gamle møllehjul placeret

På gamle matrikelkort fra 1814, eksisterer opstemningen ved Rebstrup Damkultur ikke, mens der der på det tidspunkt har ligget en mølle opstrøms, kaldet "Rebstrup Mølle" . På kort fra 1880 ses bækken imidlertid stemmet op ved Rebstrup Damkultur  og driver et "slibeværk", mens Rebstrup Mølle er benævnt "smedie". Udnyttelse af vandkraften til andet en maling af korn er en realitet, og i 1905 indrettes et uldspinderi ved den nederste opstemning. Uldspinderiet var i drift til omkring 1960. I 1962 blev bygning, maskiner og inventar overflyttet til frilandsmuseet i Brede, hvor det nu fungerer som arbejdende værksted. Rebstrup Uldspinderi er landets eneste bevarede vandkraftdrevne uldspinderi.