Revens Møllebæk vådområdeprojekt - kvælstof

Projekttype Vådområdeprojekt under EU’s Landdistriktsprogram
Periode 2021-2026
Samarbejds- partnere Favrskov Kommune
Projektareal ca. 52 ha
Økonomi  budget:
Forundersøgelser ca. kr. 450.000
Realisering ca. kr. 14 mio.

Projektbeskrivelse

Projektområdet

I alt 69 ha var omfattet af forundersøgelsen, som nu peger på et muligt Kvælstofvådområdeprojekt på ca. 52 ha.

Ca. 12 lodsejere ligger inden for projektområdet, som geografisk er beliggende nord og vest for Voldum by i Favrskov Kommune. 

Formål

Formålet er at tilbageholde, og omdanne nitrat fra de omgivende marker til frit kvælstof, så udledningen af kvælstof til Revens Møllebæk reduceres. Revens Møllebæk løber via Skader Å ud i Alling Å, som har sit udløb i Grund fjord, der er en inderfjord i Randers Fjord. Kvælstofreduktionen vil således også gavne vandmiljøet i Randers fjord (Hovedvandopland 1.5).

Projektet forventes at tilbageholde 4.961 kg. kvælstof pr. år, svarende til 95 kg. kvælstof pr. ha.

Projekttiltag

Projekttiltag vil bl.a. omfatte afbrydning af dræn, som bringes til overrisling på terræn, hvilket vil resultere i vådere arealer. Endvidere genslyngning af en del af Revens Møllebæk, hvilket vil gavne den økologiske tilstand i det målsatte vandløb.

Projektet er baseret på frivillig deltagelse fra de berørte lodsejere, og jordfordeling vil indgå som et vigtigt værktøj.  

Øvrig information

Se øvrig information i dokumentarkivet her på siden, som er frit tilgængeligt.

Generelt for vådområdeprojekter

Rundt i hele landet planlægger kommuner og Naturstyrelsen en række vådområdeprojekter, der alle har til formål at reducere udledningen af kvælstof til de danske fjorde og farvande, for herigennem at forbedre vandkvaliteten, så de kan opfylde målsætningen i vandplanerne.

Når vådområdeprojekter medfører en mindsket udledning af kvælstof i form af nitrat til vandmiljøet, er det et resultat af flere forhold. Dels vil hidtil dyrkede jorde blive taget ud af drift og skal henligge som ugødede græs- og naturarealer. Dels vil teknisk afvanding i form af dræn og grøfter bringes til ophør, og eventuelt kan der også ledes åvand ind på de lavtliggende arealer.  Når arealerne således gøres våde, skabes der et naturligt rensningsanlæg, hvor nitrat ved bakteriers hjælp omdannes til luftformig kvælstof, der ikke er til skade for miljøet.

Et Kvælstofvådområdeprojekt bygger på frivillighed. Her kan du læse mere om kvælstofvådområdeprojekter.

Nyheder

Projektforløb

Dokumentarkiv

2021: 

Projektoplæg er præsenteret for lodsejerne på et indledende lodsejermøde d. 30. juni 2021, hvor der er nikket til, at gå videre med en forundersøgelse.

Præsentationerne kan findes i dokumentarkivet her på siden.

2021:

Udbud af forundersøgelse.

September 2021 – juni 2022:

Teknisk og biologisk forundersøgelse udføres af rådgivningsvirksomheden Bangsgaard og Paludan.

Ejendomsmæssig forundersøgelse, foretages ligeledes af Bangsgaard og Paludan, i tæt samarbejde med Naturstyrelsen Himmerland.

Resultat af forundersøgelserne præsenteres for lodsejerne på et fælles lodsejermøde d. 29. juni 2022. Lodsejerne nikker herpå til, at gå videre med en ansøgning om tilskud til realisering af projektet.

Præsentationen kan findes i dokumentarkivet her på siden.

September  2022:

Ansøgning om tilskud til realisering er indsendt til Landbrugsstyrelsen, og efterfølgende tilsagn om tilskud til realisering af projektet er opnået. 

Februar 2023:

Opstart af jordfordeling på fælles lodsejermøde d. 23. februar 2023.

Præsentationen kan findes i dokumentarkivet her på siden.

Forventet 2024/2025

2025/2026:

Projektet forventes realiseret.

Kort over projektområdet

Revens Møllebæk undersøgelsesområde

Kontakt

Linda Udklit

Projektleder
Himmerland

Kirsten Elvang Coolidge

Jordfordelingsplanlægger
Landbrugsstyrelsen