Udførelsen af naturgenopretningsprojekt Gravlev Ådal er gået i gang

Mange års planlægning føres i disse uger ud i livet i Gravlev Ådal, hvor anlægsarbejderne omkring Gravlev Sø og Lindenborg Å er startet d. 11. august 2008

Naturgenopretningsprojektet er startet I denne tid foregår der en del gravearbejde i den smukke ådal nedenfor Rebild Bakker. Selvom arbejdet tilrettelægges så skånsomt muligt, så kan det ikke undgås, at der periodevis vil være maskinstøj, trafik af tunge køretøjer og deponering af jord og kvas. Heldigvis er det alt sammen forbigående og på længere sigt har det til formål at gøre den allerede værdifulde natur endnu bedre.

Har du spørgsmål kan henvendelser vedrørende naturgenopretningen rettes til Naturstyrelsen – Aalborg på telefon 9839 1014.

Naturgenopretning i Gravlev ådal 2008 - 09

Hvad omfatter naturgenopretningsprojektet?

I eftersommeren 2008 påbegyndes en tilbagelægning af Lindenborg Å til sit gamle forløb i den østlige del af ådalen over mod Rebild Bakker. Gravlev Sø gøres ca. 3 ha større mod syd, men således at den nuværende vandspejlskote på 6,25 m DNN bevares. Der fjernes nogle af pilekrattene, således at ådalen yderligere fremhæves som et åbent landskab. Genslyngning af de 2 kildevandløb Egebæk og Gravlev Kildebæk gøres færdig på de sidste strækninger ud mod henholdsvis åen og søen. De nævnte arbejder vil øge vandløbenes og søens dynamik og iltforhold. Derved skabes bedre levevilkår for dyrelivet og floraen tilknyttet disse. Desuden vil der ved rydninger og etablering af kreaturbroer, hegn m.v. skabes mulighed for at genoptage afgræsning af ådalen med positiv effekt på landskabet og de lysåbne naturtyper.

I tilknytning til naturgenopretningen etableres et stisystem, således en rundtur omkring Gravlev sø via Rebild Bakker, Ravnkilde, Blåkilde, Gravlev og Hvolbjerg kan gennemføres uden at skulle færdes på trafikerede veje. Der venter en fantastisk vandretur på ca. 6 km.