Naturgenopretning i Gravlev ådal ved Rebild Bakker

Naturgenopretningsprojekt med udvidelse og sikring af Gravlev Sø og genskabelse af Lindenborg Å's historiske forløb fra ca. 1790

Luftfoto marts 2009 - Jens Vinge, Aalborg Kommune

Mange af ådalens smukke naturtyper har været igennem store forandringer siden midten af 1800-tallet. Vandløb blev rettet ud, søer, moser og væld blev drænet bort og jorden bragt i omdrift. Men siden slutningen af 1990’erne er der gennemført genopretning af hensyn til den biologiske mangfoldighed og med respekt for ådalens karakteristiske åbne landskab. Genopretningen har medført tilsynekomsten af Gravlev Sø og i stedet for dambrug kan man nu nyde synet af de smukke kilder ved Egebækken og Gravlev Kilde. Lindenborg Å dominerer igen landskabet med et slynget forløb på tværs af ådal, hvor den tidligere ”puttede” sig i et lige løb langs den østlige kant.

Anno 1790 Anno 1790 Anno 1880 Anno 1978 Anno 1880 Anno 1978

 

Ådalens udvikling
I takt med, at isen smeltede efter sidste istid, steg havet og trængte langt op i Gravlev Ådal, der blev en del af Limfjorden. Siden hævede landet sig og vandet trak sig tilbage, men efterlod åen og en sø på ca. 65 ha midt i ådalen. I slutningen af 1800-tallet blev søen drænet bort og åen kanaliseret i den vestlige del af ådalen. Derefter fulgte en periode med intensiv landbrugsdrift i ådalen, hvor der blev dyrket korn og roer m.m., samt afgræsset med kreaturer og etableret dambrug. Arealerne viste sig imidlertid i 1980’erne svære at opretholde til intensiv landbrugsdrift pga. forsumpning.

Interessen for landproduktion i ådalen ændrede sig og pumperne blev slukket og Gravlev Sø genopstod efter den havde været drænet og pumpet væk i over 100 år.

Gravlev Kirke med Gravlev Sø i forgrunden. Foto: Peter A. Larsen

Projektets formål og forløb

Formålet med naturgenopretningen har været at genskabe gode naturforhold i ådalen med sø, rørskov, vandløb, mose og eng. Genskabelse af Gravlev Sø og snoede vandløb har stor landskabelig værdi. Ikke mindst da søen og omgivelser kan opleves fra naboarealet Rebild Bakker, som er den mest besøgte del af Rold Skov. Søens vandflade er nu på ca. 25 ha omkranset af ca. 11 ha fugtigt overgangsareal. Syd for søen er Lindenborg Å omlagt, således denne og Kovadsbækken har fået et fælles løb udenom søen.

Gravlev Sø. Foto: Peter A. Larsen

Forløbet for myndighedsgodkendelsen har været, at Nordjyllands Amt og Naturstyrelsen i 1996 rejste et fredningsforslag for Rebild Bakker og Lindenborg Ådal. Fredningsforslaget samlede og erstattede adskillige ældre fredninger. Den efterfølgende kendelse indeholder bestemmelser, som gjorde det muligt at genskabe Gravlev Sø og det tidligere naturlige forløb af Lindenborg Å. Denne fredningskendelse blev stadfæstet af naturklagenævnet i oktober 2005, hvorefter projektet kunne sættes i værk. Til at følge naturgenopretningsprojektet har der været nedsat en brugergruppe med deltagelse af lokal ekspertise indenfor natur, dyreliv, friluftsliv, pleje og lodsejerforhold. Gruppen har deltaget meget konstruktivt i projektforløbet.

Gravlevdalen indvielse

Realisering af projektet
Anlægsarbejderne blev påbegyndt i august 2008 og afsluttet i januar 2009. Jordarbejderne med store maskiner var en stor udfordring, eftersom arealerne har en meget dårlig bæreevne. Heldigvis lykkes det for entreprenøren at tilrettelægge og udføre arbejdet således jordflytningen blev realiseret som planlagt og uden sporkørsel eller skade på sårbare naturtyper. Nedenfor er vedhæftet de planlægningsmæssige rapporter der har dannet grundlag for selve genopretningen.
Markeringen af det afsluttede projekt blev fejret i juni 2009 hvor også den nye vandrerute blev indviet.

Arealernes anvendelse i dag
I 2007 blev der gennemført en jordfordeling i området, fortrinsvis med det formål at der skulle tilvejebringes en ejendomsstruktur, der ville muliggør en bæredygtig drift med afgræsning. Naturstyrelsen har i dag erhvervet ca. 120 ha af interesseområdet, som er på i alt 165 ha. De øvrige arealer er i privat eje. Jorden drives med ekstensiv landbrugsdrift og uden brug af pesticider og gødning i overensstemmelse med fredningen. Der afholdes 2-3 fællesjagter om året i regi af et jagtlaug, med deltagelse fra Naturstyrelsen og lokale lodsejere.
Kreaturer i Gravlevdalen, foto: Peter A. Larsen

Behovet for pleje i ådalen er meget stort. Der er risiko for omfattende tilgroning med tagrør og krat, som truer med at ændre tilstanden af de beskyttede åbne naturtyper, som findes i ådalen. Naturstyrelsen – Aalborg har iværksat en indsats, der har til formål at sikre gunstig bevaringsstatus af disse naturtyper. Indsatsen hvor afgræsning med kreaturer spiller en vigtig rolle sker i samarbejde med lodsejere og Rebild Kommune. Tilgroning med krat af pil, birk og tagrør er nu stoppet og i stedet er græsning med kreaturer på engene genoptaget. Nedenfor link til en side som nærmere beskriver naturplejen i ådalen med kreaturer.


Links til andre sider om Gravlev Ådal:

Bilag:

Tegninger:


Øvrige links og materiale: