Fakta

Med miljøminister Connie Hedegaards udmelding d. 9. februar 2007 blev der givet grønt lys til at prøve at få genskabt Rosborg Sø, som er en del af Finderup øvelsesterræn vest for Viborg.

Projektet er ét af de første naturgenopretningsprojekter i den særlige vand- og naturindsats under miljømilliarden.
Rosborg Sø har været afvandet siden midten af 1800 tallet og er uudnyttet nu.

En teknisk teknisk forundersøgelse fra 2007 beskriver en mulighed for at genskabe søen.

Fakta om projektet:

  • Der er undersøgt 3 scenarier med sø-arealer på hhv. ca. 44, 57 og 64 ha afhængig af, hvor meget søens vandspejl hæves
  • Omkring søen vil opstå en smal bræmme med enge
  • Den samlede kvælstofeffekt er beregnet til c. 27 tons pr år
  • Søen opstår ved at etablere et faunapassabelt stryg ca. 200 m syd for hovedlandevej 16
  • De nuværende landkanaler sløjfes og al vandet fra oplandet ledes ud i søen
  • En stor del af de eksisterende træer i området fjernes, inden området sættes under vand