Rugballegård - skovrejsning

Naturstyrelsen Søhøjlandet har i samarbejde med Horsens Vand og Horsens Kommune købt Rugballegård til at rejse skov. Dette for at beskytte grundvandsboringerne i området, der leverer vand til ca. 45% af Horsens by. Samtidig kan lokalområdet nyde godt af de øgede rekreative muligheder.

Ejendommen er på ca. 105 ha og der bliver rejst ca. 75 ha skov. Resten bliver udlagt til lysåben natur så man får et flot mosaiklandskab til glæde for dyrelivet og publikum. De eksisterende driftsbygninger fra den gamle gård, skal delvist bevares og udlejes.

Skovrejsningsarbejdet forventes påbegyndt i april 2014 og afsluttet i 2015.

Nedenunder er vist en plan for tilplantning af ejendommen.

 

  Areal (ha) %
Skovdække 75 71
Lysåben natur 22 21
Vej 2 2
Anden anvendelse 6 6
I alt 105 100

 

  Areal (ha)  
Bryn 10  

 

  Areal (ha) %
Nåletræ-arter 13 17
Løvtræ-arter 62 83

 

  Areal (ha) %
Bøg 28 37
Eg 24 32
Lind 4 5
Kirsebær 6 8
Douglasgran 5 7
Lærk 3 4
Grandis 3 4
Ædelgran 2 2

 

  • Hent skovkort for hele skovrejsningsområdet (pdf)
  • Hent skovkort for den nordlige del af ejendommen (pdf)
  • Hent skovkort for den sydlige del af ejendommen (pdf)