Sidinge Fjord Vådområdeprojekt - Realisering

Sidinge Fjord. Foto: Naturstyrelsen

 

Projektbeskrivelse

Sidinge Fjord ligger ved Vig i Odsherred. Vig har navn efter sin beliggenhed ved den tidligere fjord, der blev inddæmmet og afvandet i 1800-tallet. Det foreslåede projektområde omfatter ca. 74 ha drænede enge. De i dag tørlagte enge kan omdannes til våde enge og et mindre område med lavvandede søer. Dette opnås ved at nedlægge pumpe-stationer og afbryde eksisterende grøfter og dræn.

Projektet vil forbedre vandmiljøet i Isefjord og naturen i området. Det er beregnet, at det foreslåede vådområde vil kunne tilbageholde ca. 9 tons kvælstof, svarende til 1 % af den samlede udledning af kvælstof til Isefjord.

Projektområdet er beliggende på de lave araler inderst i fjorden mellem renseanlægget ved Vig og Rute 21, og det vil blive synligt fra den nye vejdæmning til Rute 21, som er opført tværs over Sidinge Fjord.

Der er givet tilsagn om tilskud til projektudgifterne på 9,2 mio. kr. fra EU og Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram som har deltaget i finansieringen af projektet. 

 

Projektområde - Sidinge Fjord 
Projektområdet er vist med rød skravering.

Morten Elling

Projektleder
Naturstyrelsen Midtsjælland

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2018 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Læs mere om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

undefined