Silke Å

Silke å

Vådområdeprojektet blev gennemført i perioden 2007-2012

Vådområdeprojektet ligger langs Silke Å, Odense Å og Hågerup Å og udgør ca. 150 ha i ådalene mellem Korinth, Øster Hæsinge og Hågerup. Området er ”koblet” til et opstrøms vådområde ved Brahetrolleborg.

Odense Å og Hågerup Å er en del af habitatområde nr. 98 (Natura200 nr. 114).

Projektet blev finansieret af Vandmiljøplan II-midler og den særlige Vand- og Naturindsats (Miljømilliard).

Kort der viser projektområdet med rød streg.

Kort der viser projektområdet med rød streg.

Formål med projektet

Projektets hovedmål har været at reducere kvælstofudvaskningen til Odense Fjord og genskabe vådområder i ådalen. Desuden har det været formålet at etablere et mere naturligt forløb af de tre vandløb.

Områdets naturlige hydrologi er genskabt ved afskæring af dræn, hævning af vandløbsbunden, ved genslyngning af vandløbet samt udlægning af sten og grus i vandløbet. Herved er skabt mere hyppige oversvømmelser af arealer i ådalen, som muliggør en forbedret omsætning af kvælstof til gavn for Natura 2000 Området Odense Fjord.

Med disse tiltag forventes en omsætning af ca. 22 tons kvælstof pr. år. Projektet forbedrer naturgrundlaget langs Silke Å og Hågerup Å til gavn for bl.a. udpegede habitat-arter (bl.a. tykskallet malermusling, bæklampret og pigsmerling). Dele af projektområdet anvendes nu til afgræsning til gavn for plante- og dyrelivet.

Realisering af projektet

Projektet blev udført på private lodsejeres jord. Der var lidt over 20 lodsejere i projektet. De deltagende lodsejere har indgået frivillige aftaler, hvor de har lagt jord til projektet mod udbetaling af engangserstatning samt for nogles vedkommende opkøb af erstatningsjord.

Arealer inden for vådområdegrænsen, som er købt i jordfordelingen er købt med deklaration, som er tinglyst på arealerne. De lodsejere, som havde arealer inden for vådområdegrænsen og som valgte at beholde jorden efter projektgennemførelse, har indgået en aftale med Naturstyrelsen om deltagelse i vådområdeprojektet og modtaget en engangserstatning for tab. Aftalen er tinglyst.

Alle arealer er i privat eje både før og efter projektgennemførelsen.

Projektbeskrivelse

Kortet viser områder med vådområdedeklaration og de nye slyngede forløb af odense Å, silke Å og Hågerup Å, som var en del af projektet.

Kortet viser områder med vådområdedeklaration og de nye slyngede forløb af odense Å, silke Å og Hågerup Å, som var en del af projektet.

Konsekvenskort for sommermiddel for de arealer, som indgår i det gennemført projekt. 2009

 

I projektet er genskabt vådområder ved at ændre vandløbenes fysiske form, så de bliver slynget i et mere naturligt forløb. 2 kilometer af Silke Å er flyttet til 3,1 km nyt vandløb. Tilsvarende er ca. 1 km af Hågerup Å flyttet til et helt nyt forløb, der samtidig er forlænget med ca. 200 meter. Odense å har fået et enkelt nyt slyng. Der er etableret 4 stryg indenfor projektområdet.

Vandløbsbundene er hævet 0,4-1,4 meter, og markdræn er afbrudt ved projektgrænsen og omlagt til overrisling i ådalene. Dræn i vådområdet er desuden sløjfet. De gamle åstrækninger, der ikke længere benyttes, er tildækket, og der er etableret enkelte søer til at dække jordunderskuddet hertil.

Der er desuden etableret diverse foranstaltninger for at sikre kloakker, renseanlæg, bygninger, haver m.m. Der er f.eks. hævet brønde, omlagt kloakker og overløbsbygværk, etableret spuns, etableret flere omfangsdræn, hævet terræn, samt foretaget tiltag på renseanlæg, hvor bl.a. udløb er hævet, og der er etableret ny pumpe.

Der er desuden foretaget tiltag for den beskyttede art Tykskallet Malermusling (Unio Crassus), der lever i Hågerup Å. Inden tilfyldning af det tidligere åforløb er åen gennemgået og mere end 700 individer er indsamlet og genudsat opstrøms. En fjerdedel er dog udsat nedstrøm i Odense Å før tilløb af Sallinge Å.

På de af lodsejernes arealer, som der er indgået græsningsaftaler for, har lodsejerne opsat hegn (materialer betalt af projektet).

Projektforløb

2007, juni – offentligt møde afholdt.

2007, august – 1. følgegruppemøde afholdt.

2007, august – Lodsejermøde afholdt.

2007, oktober – 2. følgegruppemøde afholdt.

2006, marts – Forundersøgelse udført af Fyns Amt.

2009 – supplerende forundersøgelse for tillagte arealer, der skulle skabe sammenhæng til vådområde ved Brahetrolleborg.

2009, maj – Biologisk forundersøgelse af forekomst af sumpvingelsnegl.

2009, juni – Undersøgelse i området med særlig fokus på Tykskallet Malermusling.

2008, marts – pulje og erstatningsjord opkøbt.

2008, april – start af jordfordeling.

2008, april – nedsættelse af lodsejerudvalg.

2009, marts – jordfordeling afsluttet.

2009, august – detailprojekt afsluttet.

2009, september – anlægsarbejder afsluttet.

2010 – restarbejder.

Formidling om projektet er sket løbende gennem projektperioden.

2010, oktober – Indvielse.

Før projektet

Før projektet 2008

Efter projektet - forår 2016

Efter projektet forår 2016

Vandmiljø

Når det kvælstofholdige drænvand tilbageholdes i de nye vådområder går naturens egne bakterier i gang med at fjerne kvælstof fra vandet. Herved mindskes udledningen af kvælstof, og vandmiljøtilstanden forbedres. Projektet fjerner årligt en udledning på ca. 22 ton kvælstof til vandmiljøet og således til den nedstrømsliggende Odense Fjord.

Naturen

Et bugtet og varieret vandløb giver langt flere egnede levesteder for vandløbenes dyre- og planteliv, herunder 3 sjældne EU-beskyttede arter: Tykskallet malermusling, bæklampret og pigsmerling.

Våde enge giver gode levebetingelser for en række dyr og planter. De våde enge med de lavvandede søer giver gode biotoper for engfugle og andefugle, som givetvis vil indfinde sig allerede kort efter, at projektet er etableret.

For at opnå enge med en god biologisk variation skal vådområderne plejes. Der er gode lodsejerinitiativer til at pleje vådområderne ved afgræsning og høslet.

Landskabet

Projektet skaber et helt nyt landskab i ådalene, der vil blive domineret af vand. Vandløbenes nye forløb højere i terræn vil bevirke, at vandløbene bliver et markant og tydeligt element i landskabet. Ådalens lavvandede søer og de tidvise oversvømmelser vil give området en helt ny dynamik.

Offentlig adgang

En del af vådområdet kan ses fra Naturstyrelsens sti på den nedlagte jernbane mellem Korinth og Ringe. Stien er IKKE en del af dette projekt.

Kontakt

Naturstyrelsen Fyn

Obfuscated Email

7254 3552

Projekt type Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsats område Odense Fjord og å
Periode 2007-2012
Projekt areal 150 ha
Økonomi 23 mio. kr.

Projektleder

Vibeke Lindberg Birkelund