Simested Å v. Hvilsom

Simested Å. Foto: Naturstyrelsen

Projektbeskrivelse

Projektområdet omfatter et ca. 285 ha stort lavbundsområde i den centrale del af Simested Ådal mellem Hannerup og det nordfra kommende tilløb Tolstrup Bæk. Genslyngning af Simested Å og hævning af åens vandspejl ved udlægning af gydegrus og/eller reduceret grødeskæring vil give anledning til periodevis overskylning af store brednære arealer. Åens nuværende løb gennem området kan forlænges med omkring 1 km til i alt ca. 6.5 km. Hvor det er muligt, afbrydes dræn i dalsiderne. Der forventes fortsat gode græsningsmuligheder. Projektet vil forbedre vandmiljøet i Hjarbæk Fjord og naturen i en stor del af den mellemste del af Simested Ådal. De nederste ca. 20 km af åen og ådalen er fredede.

Det nye vådområde vil kunne tilbageholde ca. 40 tons kvælstof årligt. Projektområdet berører omkring 40 ejendomme, og der vil være behov for gennemførelse af en jordfordeling og tilvejebringelse af erstatningsjord. Projektudgifterne er skønnet til omkring 16 mio. kr.

Vesthimmerlands Kommune planlægger et tilsvarende projekt umiddelbart vest for det statslige vådområdeprojektareal. Det er aftalt at de 2 projekter samkøres i videst muligt omfang, således at der opnås de bedst mulige fælles resultater, og de arealmæssigt bedste løsninger for lodsejerne indenfor begge områder.

 

Kort over området


Kort over projektområdet

Projekt finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets landdistriktsprogram

Læs mere om: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne