Skjerk Bæk Vådområdeprojekt - Forundersøgelse

 

 

Forundersøgelse

I sommeren 2020 igangsættes forundersøgelserne for et muligt vådområdeprojekt ved Skjerk Bæk øst for Aulum.

Projekttype Forundersøgelse
Periode Marts 2020 - Marts 2022
Projektareal 75 ha
Økonomi 495.000 kr

 

Projektbeskrivelse

Projektet, der har et undersøgelsesområde på 75 ha, har til formål, at forbedre natur og vandmiljø ved at reducere udledningen af kvælstof til Nissum Fjord.

Undersøgelsesområdet er beliggende øst for Aulum og strækker sig langs en del af Skjerk Bæk. I området er der landbrugsarealer, eng og mose samt flere små vandhuller. Fra oplandet løber der flere større dræn til området, ligesom der internt i området er et udbygget grøftesystem der medvirker til afvanding. Vandløbet Skjerk Bæk ligger på dele af strækningen dybt i terrænet og er desuden tydeligt okkerpåvirket.

Vådområdeprojektet går ud på at ændre de hydrologiske forhold med henblik på at fremme omsætningen af kvælstof i de vådgjorte vandløbsnære jorde. Det gøres bl.a. ved at udtage agerjord fra omdrift, stoppe dræning i vådområdet, lede drænvand fra oplandet til overrisling og lade vandløbsvand oversvømme engene.

De tekniske og biologiske forundersøgelser skal afdække mulighederne for at etablere et vådområde, der kan reducere kvælstofudledningen til sårbare vandområder og samtidig kan bidrage til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed samt skabe optimal hydrologi og forbedre vandmiljøet. Samtidigt skal forundersøgelserne pege på løsninger for, hvordan projektet vil kunne gennemføres uden, at der sker forringelser i værdifulde biotoper eller negativ påvirkning af udpegede arter, men at der i stedet samlet set sker en forbedring af naturforholdene i området.

I den ejendomsmæssige forundersøgelse indsamles viden om lodsejerforholdene i området. Vådområdeprojekter gennemføres ved frivillig deltagelse, og ud over de tekniske og biologiske faktorer, så er lodsejernes ønsker og tilslutning til projektet derfor afgørende for om det kan gennemføres. Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal dermed gøre det muligt at vurdere projektets gennemførlighed baseret på lodsejernes interesse i at deltage i projektet.

Nyheder

Projektforløb

 

 

December: Lodsejermøde, Aulum Fritidscenter

Marts: Opstart af forundersøgelse
November: Opstart af lodsejersamtaler

Kort over projektområdet

 

 

Skjerk Bæk ligger umiddelbart øst for Aulum i Region Midtjylland. Skjerk Bæk er en del af Storå-vandløbssystemet.

Dokumentarkiv

 

Kontakt

 

Marie Louise Simmelsgaard Platz

Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet

Henning Fjord Aaser

Projektleder
Naturstyrelsen Vestjylland