Skovrejsning Aabybro-Biersted

Skovrejsning Aabybro-Biersted

Projekttype Skovrejsningsprojekt
Periode  2019 - 2029
Samarbejdspartnere

Jammerbugt kommune,

Aabybro Vand A.m.b.a.

Naturstyrelsen

Økonomi 37,8 mio. kroner

             

Nu etablerer Naturstyrelsen ny fredsskov ved Aabybro-Biersted

I 2019 indgik Jammerbugt Kommune, Aabybro Vand og Naturstyrelsen Vendsyssel en samarbejdsaftale om at fremtidssikre rent drikkevand gennem skovrejsning.

Formålet er at sikre grundvandsbeskyttelsen til Aabybro Vand.

Herved sikres det, at der også i fremtiden kan indvindes ikke forurenet grundvand til drikkevand. Ud over rent drikkevand bidrager skovrejsning til samfundet ved at give gode muligheder for gåture og oplevelser, ved at give bedre forhold for naturen og ved at afhjælpe klimaproblemer.

 

 

Projektbeskrivelse

Projektområdet strækker sig fra Aabybros nordøstlige bygrænse i vest til Biersted Kirke i øst, og omfatter arealer i indvindingsoplandet til Aabybro Vand`s kildepladser nord for Biersted og nordøst for Aabybro. Om muligt skabes et arealmæssigt sammenhængende skovområde. Areale, som erhverves i projektområdet tilplantes eller udlægges til lysåben natur, så de følger skovlovens regler for fredsskove.

Nyheder

Projektet gennemføres ved, at Naturstyrelsen erhverver arealer inden for projektområdet og indretter og driver disse som fredskovspligtige arealer.

I alt budgetteres opkøb og etablering af de nye skovrejsningsarealer at komme til at koste 37,8 mio. kr. over de kommende år, heraf 30 mio. kr. til erhvervelse af arealer.

Kommunen og Aabybro Vand A.m.b.a. medfinansierer projektet med, hvad der sammenlagt svarer til 60 % af udgifterne til arealerhvervelser.

Opkøb til skovrejsning sker gennem frivillige aftaler med lodsejere om køb af deres jord, parceller af deres jord eller evt. hele ejendommen. Der er indtil nu opkøbt lige omkring 106 ha. Enkelte af de erhvervede arealer kan tænkes at indgå i fremtidige magelæg eller de kan frasælges for at erhverve arealer mere attraktive for skovrejsningsprojektet. Samarbejdsparterne er enige om, at der kan erhverves arealer udenfor den nuværende projektafgrænsning mhp. at sikre opfyldelse af formålene med samarbejdsprojektet, herunder at sikre sammenhæng mellem offentlige skov- og naturområder.

 Naturstyrelsen gennemfører for øjeblikket en forundersøgelse/kortlægning af de erhvervede arealer, som skal afdække arealets potentiale og bindinger. I kortlægningen inddrages fysiske forhold som jordbund, hydrologiske forhold, landskabet; ligesom de planlægningsmæssige forhold og juridiske bindinger skal afdækkes. Endeligt er det helt essentielt at få afdækket ønsker og behov hos lokalsamfundet og områdets fremtidige brugere.

I 2019 indgik Jammerbugt Kommune, Aabybro Vand og Naturstyrelsen Vendsyssel en samarbejdsaftale om at fremtidssikre rent drikkevand gennem skovrejsning.

Formålet er således at øge grundvandsbeskyttelsen i indsatsområdet Aabybro i indvindingsoplandet til Aabybro Vand — Kærvejværket og Vildmoseværket, ved at etablere fredskov.

Herved sikres det, at der også i fremtiden kan indvindes ikke forurenet grundvand til drikkevand. Ud over rent drikkevand bidrager skovrejsning til samfundet ved at give gode muligheder for gåture og oplevelser, ved at give bedre forhold for naturen og ved at afhjælpe klimaproblemer

Arealerhvervelser i skovrejsningsprojektet Aabybro-Biersted

Opkøb til skovrejsning sker gennem frivillige aftaler med lodsejere om køb af deres jord, parceller af deres jord eller evt. hele ejendommen. Der er indtil nu opkøbt lige omkring 106 ha. Enkelte af de erhvervede arealer kan tænkes at indgå i fremtidige magelæg eller de kan frasælges for at erhverve arealer mere attraktive for skovrejsningsprojektet. Samarbejdsparterne er enige om, at der kan erhverves arealer udenfor den nuværende projektafgrænsning mhp. at sikre opfyldelse af formålene med samarbejdsprojektet, herunder at sikre sammenhæng mellem offentlige skov- og naturområder.

Dokumentarkiv

Kontaktpersoner

Christina Kjærby

Forstfuldmægtig
Naturstyrelsen Vendsyssel