Nordmandsskoven

Nordmandsskoven er et skovrejsningsprojekt ved Skibby, der rummer både skov, søer og lysåben natur

Projekttype Skovrejsningsprojekt
Periode 2017 - 
Samarbejdspartnere Frederikssund Kommune

Projektbeskrivelse

Nordmandsskoven er på ca. 27 hektar. De første træer blev plantet i 2018. Ved skovrejsningsområdets ydergrænser er der plantet brede skovbryn med mange forskellige træer og buske. I alt er der plantet 65.000 træer og buske, fordelt på 21 forskellige arter, heraf er 50% eg og 28% bøg. Der er også stykker med gran, både for at give variation i skoven, men også for at give skovens dyr ly og læ om vinteren.

De forskellige dyr og planter, som normalt findes i danske skove, vil indvandre efterhånden som skoven vokser sig stor. De fugle, som bygger rede i buske og på jorden, kommer med det samme. Der vil gå årtier, før de typiske skovbundsplanter indfinder sig.

Engen ved søen bliver afgræsset med kvæg. Afgræsningen sikrer og forbedrer naturtilstanden – først og fremmest ved at hindre tilgroning og fremme urtefloraen, men også ved at skabe mikrohabitater, fx ved optrædning og blotlægning af jorden nogen steder. Tilgangen af frisk kolort  er fødegrundlag for mange insekter (og fugle, der æder insekterne).

Der er etableret grusbelagte stier i skoven, og det er tilladt for skovgæsterne at trampe deres egne trampestier væk fra skovvejen.

Hunde skal føres i snor overalt. Undtagen i hundelufter-folden ved P-pladsen, hvor hunden må luftes uden snor – dog stadig under ejerens kontrol.

 

Mange formål
Formålene med skoven er mange:

  • Beskytte grundvandet. Området ligger over et vigtigt grundvandsmagasin.
  • Skabe rekreative arealer til glæde og gavn for borgerne.
  • Skabe mere natur og bedre biodiversitet.
  • Skabe bæredygtig træproduktion.
  • Forøge skovarealet i Danmark.
  • Oplagre CO2

Publikum og friluftsliv
Du må færdes overalt på Naturstyrelsens naturarealer til fods, mv. – også om natten. Nogle arealer er indhegnet for at holde rådyrene ude af skoven, da rådyrene spiser de små træer. Når træerne er store nok til at tåle rådyrenes bid, tages hegnet ned. Hold venligst lågerne lukkede. Der må rides i skovvejenes rabatter, men ikke på selve gruset, da det ødelægger vejens overflade.

Naboarealerne er privatejede; vær venlig at respektere den private ejendomsret.

Nyheder

Projektforløb

Hundefolden blev udvidet, så den nu går ind i området med træer.

Frederikssund Kommunes Hjertesti gennem Nordmandsskoven, Nordmandsmose og Midtbanen blev indviet i maj 2019. Hjertestien er på 3,3 km og giver mulighed for at nyde den nyplantede skov og andre smukke naturoplevelser. 

Naturstyrelsen tilplanter arealet i april 2018. Skolebørn fra Skibby og alle der ellers har lyst, får lov at plante de første træer i området. Det var den 10. april 2018.

 

I 2017 aftalte Naturstyrelsen og Frederikssund Kommune at etablere et ca. 30 ha statsligt skov- og naturområde ved Skibby. Skoven ligger over et vigtigt grundvandsmagasin og samtidig bynært til gavn for befolkningens friluftsliv og sundhed.


Referat fra møde i skovrejsningsrådet d.11-10-2017

 

Kort over projektområdet

På kortet ses en oversigt over træarter, slette, mose, grusvejens forløb og placering af hundeskov og parkeringsplads.

Kontakt

Jens Nielsen

Skovfoged
Naturstyrelsen Midtsjælland