Solhøj Fælled

Solhøj Fælled er et natur- og skovrejsningsprojekt øst for Reerslev, der rummer både skov og lysåben natur.

Projekttype Skovrejsningsprojekt
Periode 2007 -
Samarbejdspartnere Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune og HOFOR A/S

Projektbeskrivelse

Projektområdet er på 445 hektar, hvoraf der kan plantes skov på 177 hektar. De øvrige arealer ligger i område for ”skovrejsning uønsket” i kommuneplanerne. Området har i dag en størrelse på 119 ha. Ca. 60% er skov og 40 % er slette / åbne arealer.

I de nyplantede områder er der i yderkanterne plantet brede skovbryn, og hele skovarealet er pt. tilplantet med en fordeling, der hedder 77% løvtræer, 7% nåletræer og 16 % buske, i alt 22 forskellige arter. Det er hovedsageligt hjemmehørende danske arter.
Slet-arealerne er udlagt til vedvarende græs, som plejes ved årlige slåninger eller med kreaturafgræsning. Afgræsningen sikrer og forbedrer naturtilstanden på de lysåbne arealer.

Der er etableret grusbelagte stier i skoven. Det er tilladt for skovgæsterne at trampe deres egne trampestier væk fra skovvejen.

Hunde skal føres i snor overalt. Undtagen i hundelufter-folden ved Stærkendevej.

Mange formål 

Formålene med skoven er mange:

  • Beskytte grundvandet. Området ligger over et vigtigt grundvandsmagasin.
  • Skabe rekreative arealer til glæde og gavn for borgerne.
  • Skabe mere natur og bedre biodiversitet.
  • Skabe bæredygtig træproduktion.
  • Forøge skovarealet i Danmark.
  • Oplagre CO2

Publikum og friluftsliv

Der er offentlig adgang i skoven.
Ved P-pladsen på Stærkendevej har vi anlagt en indhegnet hundefold. Her må hunden luftes uden snor. Dog skal den stadig være under ejerens kontrol.

I den nordlige del går stiforbindelsen ”Strandparken til Hedeland” gennem området. Stisystemet starter i Hedeland vest for Reerslev og går hele vejen ud til Ishøj Strandpark. Stien går gennem det gamle skovstykke, og her er anlagt en primitiv lejrplads og bålplads, hvor publikum har mulighed for at overnatte.

Man må ride i vejrabatterne, altså ved siden af grusvejene, men ikke på selve grusvejene, Det ødelægger vejoverfladen til gene for skovens andre brugere. Man må også gerne ride i bevoksningerne eller i kanten af disse.

Nyheder

Projektforløb

I 2021 gennemførtes et større paddeprojekt i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune. Der blev gravet 4 nye vandhuller og restaureret 4 eksisterende vandhuller. Det er dels for generelt at fremme naturen tilknyttet vådområder og dels for særligt at fremme levevilkårene for Lille Vandsalamander og Spidssnudet Frø.

I 2012-14 blev der købt ca. 100 ha i områdets sydlige del, og i april 2015 blev disse tilplantet.

 

I 2014 blev det aftalt at udvide projektområdet til 445 ha, hvoraf der kan plantes skov på 177ha.


Referat fra møde i skovrejsningsrådet d.28-10-2014

 

I 2008 blev skovområdet i den nordøstlige del tilkøbt. Den ene del er plantet til med løvtræer og den anden med nordmannsgran og rødgran. Området deles af Lille Vejleå, som HOFOR har vandboringer mv. stående langs med. I granområdet er der lavet en lille bål- og teltplads.


Referat fra møde i skovrejsningsrådet i 2008

 

I 2007 blev det besluttet, at der over de næste 20-30 år skal etableres et 300 ha stort statsligt skov- og naturområde øst for Reerslev, i samarbejde med HOFOR A/S, Ishøj Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Naturstyrelsen.

Kort over projektområdet

På kortet er hele projektområdet tegnet ind. Bemærk det kun er de farvede arealer der ejes af Naturstyrelsen. 
På kortet kan ses hvor parkeringspladser, hundeskov og teltpladsen er. Det er også markeret hvor der er lavet paddeprojekter. 

Kontakt

Jens Nielsen

Skovfoged
Naturstyrelsen Midtsjælland