Sogneskellet og Krumstrup Møllebæk Vådområdeprojekt - Realisering

Naturstyrelsen Fyn har fået bevilling fra EU’s Landdistriktsprogram til gennemførelse af Sogneskellet og Krumstrup Møllebæk. Projektperioden er fra februar 2020 til februar 2024.

Projekttype Vådområdeprojekt under EU’s Landdistriktsprogram
Periode Fra februar 2020 til februar 2024
Samarbejds- partnere Faaborg-Midtfyn Kommune
Forundersøgelses- areal 27,6 ha
Projektareal 7,81 ha
Økonomi 2.650.672 til gennemførelse

Projektbeskrivelse

Vådområdeindsatserne skal afhjælpe problemet med kvælstoftilførsel til fjord og hav. Dette projektet arbejder for reducering af udledningen af kvælstof til Odense fjord.

Den tekniske forundersøgelse beskriver et muligt vådområdeprojekt ved Krumstrup Møllebæk og vandløbet Sogneskellet sydøst for Ringe. Formålet med vådområdeprojektet er primært at reducere udledningen af kvælstof fra området, men der lægges også vægt på at øge områdets naturværdi.

Sideløbende med den tekniske forundersøgelse udført af COWI har Naturstyrelsen selv foretaget en ejendomsmæssig forundersøgelse, som konkluderede, at lodsejerne ønsker at genskabe den tidligere møllesø, men at der kun er tilslutning til et mindre projekt ved Sogneskellet end oprindeligt planlagt. Den tekniske forundersøgelse beskriver både det oprindelige forslag (Forslag 1) og det reducerede (Forslag 2).

Begge forslag vil genskabe den tidligere møllesø og engarealer omkring søen. Søen vil få et areal på 2,61 ha, en maksimal dybde på 2,0 m og en gennemsnitlig opholdstid på 6,7 dage.

Søen får afløb gennem en ny underføring af Krumstrupvej og et slynget forløb på 230 m gennem ejendommen i nr. 8 til det nuværende vandløb.

Forslag 2 etablerer et mindre engareal i den sydlige del af projektområdet.

Projektarealet er 2,69 ha ved Sogneskellet og 5,13 ha ved Krumstrup Møllebæk, i alt 7,82 ha. Beregninger viser, at projektet vil reducere udledning af kvælstof med 1.734 kg N/år svarende til 222 kg/ha/år, hvilket er væsentligt over minimumskravet på 90 kg/ha/år. Udledningen af fosfor er ifølge den anviste beregningsmetode 45,8 kg/år.

Nyheder

Projektforløb

Jan-marts:  Lodsejerforhandling

Feb-marts: Detailprojektering

Marts-juni: Myndighedsbehandling.

Juni: Udbud anlægsopgave.

Aug-okt: anlægsarbejde

3. marts: Frist for ansøgning om realisering.

Juni:        Forventet bevilling til realisering.

Efterår:  Igangsætning af lodsejerforhandling.

 

Juni:           Der blev givet tilsagn til udførelse af forundersøgelser.

December: Cowi afsluttede teknisk forundersøgelse.

December: Naturstyrelsen afsluttede ejendomsmæssig forundersøgelse.

Kort over projektområdet

Dokumentarkiv

Kontakt

Martin Nissen Nørgård

Projektleder
Himmerland