Spøttrup Sø - genskabelse

Genskabelse af sø og eng på 110 ha.

Spøttrup Sø blev genskabt i 1994.

Spoettrup

Maleri af borgen fra 1700-tallet. Søen ligger smukt foran Spøttrup Borg - vel nok den betydeligste middelalderborg i landet.

Da borgen blev bygget var søen et vigtigt led i forsvarsværkerne, idet hele den vestlige side af borgen var beskyttet heraf.

Da tiderne blev fredeligere overgik søen efterhånden til engarealer, hvor en del af Spøttrups bekendte hvide stude blev opdrættet, og hø blev bjerget til herregårdens øvrige kreaturer.

Efterhånden begyndte man af afvande søen, og da Spøttrup i slutningen af 30érne blev udstykket, blev der oprettet et pumpelag fælles for de mange nye husmandsbrug. I 1956 blev afvandingen forbedret og arealet overgik nu til alm. agerjord.

Søbunden var frugtbar, men efterhånden blev omkostningerne ved driften alligevel for dyre. Limfjorden brød gennem digerne, og jordbunden satte sig, så ny dræning skulle gennemføres.

I 1994 fik borgen sin sø tilbage - efter et vellykket samarbejde mellem lodsejerne, kommunale og amtskommunale myndigheder og Naturstyrelsen blev en jordfordeling sat i værk, og det lykkedes at samle 110 ha i statsligt eje, som nu ligger hen i sø og eng.

Et værdifuldt naturområde er genetableret. Om sommeren græsser kvæget på engene, og de er samtidig en værdifuld yngleplads for mange vadefugle og ænder. Om efteråret og foråret raster store flokke af ænder, svaner og gæs i området og stedet er en værdifuld rasteplads for de trækkende vadefugle. Odderen, som er en truet dyreart i Danmark, har fået et nyt fristed.

Der er etableret p-pladser og stier i området og i "Polakkasernen" er der en naturudstilling.