Resumé af projektbeskrivelse for Vådområdeprojekt ved Stavids Å

Folketinget har med vandmiljøplanerne besluttet at begrænse udledningen af kvælstof fra dyrkede arealer til vandmiljøet. Et af virkemidlerne er etablering af vådområder.

Arealer langs Stavids Å ønskes genskabt som et sådant natur- og vådområde henblik på at reducere næringsstoftilførslen til Odense Fjord. Projektet skal desuden forbedre de fysiske forhold i Stavids Å samt forbedre naturgrundlaget langs med åen.

Projektforslaget vedrører en ca.7,6 km lang strækning af åen som løber fra Næsby til Dybvadsbro. Strækningen er i dag er stærkt reguleret. Projektet vil berøre ca100 hektar vandløbsnære arealer i ådalen, som vil skulle tages ud af produktion.

Der er udarbejdet et skitseforslag for projektet i form af en biologisk og teknisk forundersøgelse, som beskriver, hvordan områdets naturlige hydrologi kan genskabes ved at genslynge vandløbet, omlægge dræn og hæve vandløbsbunden samt udlægge sten og grus i vandløbet.

Hensigten er at skabe hyppigere oversvømmelser uden permanente sødannelser på de vandløbsnære arealer i ådalen. Samtidig er det vigtigt, at åen forbliver et løb med rimelig fald og hastighed. De nye våde enge langs med Stavids Å vil øge naturværdierne i ådalen og gavne vandmiljøet i Odense Fjord, idet der sker en omsætning af kvælstof i vådområder. Beregninger viser, at projektet vil kunne fjerne ca. 22-24 tons kvælstof om året svarende til 15 % af det kvælstof som i dag løber gennem projektområdet og videre ud i Odense Fjord.

I dag er ca. 45 hektar af projektarealet i landbrugsmæssig omdrift,35 hektar er tør eng/græs,17 hektar er fugtig eng og3 hektar er våd eng. Efter projektets gennemførelse vil arealerne ved normal sommervandføring fordele sig med ca.16 hektar tør eng, ca.28 hektar fugtig eng, ca.31 hektar våd eng,21 hektar mose og ca.3 hektar vandflade. Efter projektets gennemførelse vil det være muligt at anvende store dele af ådalen til afgræsning og høslet.

Projektet vil berøre 44 individuelle ejendomme fordelt på 40 lodsejere, bl.a. Odense Kommune, som ejer en del af de mest bynære arealer inden for projektområdet. Lodsejerne i projektområdet er blevet orienteret om projektplanerne bl.a. igennem en ejendomsmæssig forundersøgelse som Direktoratet for FødevareErhverv har gennemført. I denne forundersøgelse er lodsejerne bl.a. blevet spurgt om deres holdning til projektet og om deres ønsker til evt. erstatningsform. Erstatningen gives enten i form af en engangserstatning og/eller tilbud om erstatningsjord som kompensation for de arealer, der tages ud af omdrift.