Naturgenopretningsprojektet Sundby Sø

Velkommen til Sundby Sø

Stierne er repareret, og afmærkningen er gjort færdig. Mange steder er der opsat nye bænke, så man kan tage sig et hvil og nyde udsigten undervejs.

Har du kikkerten med, kan du studere de mange fugle, som har slået sig ned her.
Nye informationstavler er stillet op.  De fortæller om projektet og naturen i området, og kortet viser stiforløb og friluftsmuligheder.

Tavlerne prydes af Jens Frimers smukke akvareller.

Madpakken kan du nyde ved borde og bænke ved P-pladsen på Åsvej, på fiskeplatformen eller på bålpladsen ved Søbak. Her er der også frit brænde og grill, og husk at det er lovligt at køre hertil. Drej ind fra Sundbyvej ad grusvejen lige nord for det tidligere Sunwill.

TV-udsendelser om tilblivelsen af Sundby Sø

TV2 - Region Midt-Vest ved journalist Flemming Christensen har lavet to udsendelser på hver ca. 15 minutter om søens tilblivelse. Titlen på udsendelserne er: "Søen der ikke ville dø". Den usædvanlige historie om hvorfor det skulle tage 20 år at få genskabt Sundby Sø i Thy (Tekst & musik: Simon Kortegaard, Thor Kortegaard)

Nu har også odderen taget Sundby Sø i besiddelse.

Fuglene har indtaget området

Fuglene har forlængst indtaget det nye naturområde. Data fra Erling Andersen gør det muligt at følge udviklingen i fuglebestanden:

Om Sundby Sø projektet

Nord for Vildsund i Thisted Kommune er der skabt en sø på omkring 45 hektar, omgivet af våde enge.

Formålet har været at skabe et naturområde med gode livsbetingelser for planter, dyr, fugle og fisk og med gode muligheder for naturoplevelser og friluftsliv.

Projektet har den virkning, at tilførslen af næringsstof til Limfjorden nedsættes.

Projektet er gennemført i samarbejde med lodsejerne af Miljøministeriet, Naturstyrelsen – Thy.

Projektet har været lang tid undervejs, idet de første initiativer blev taget i 1989.

Anlægsarbejdet, som udføres af Brdr. Nielsens Entreprenørforretning A/S, startede den 15. juni 2006.

Anlægsarbejdet er nu stort set afsluttet.
Den 15. september blev det nordlige dige i Tagkær pumpelag gennemgravet, således at vandet fra Sundby Å frit kunne strømme ind i den nye sø.

Den 18. september 2008 blev den sidste lavvandspumpe slukket.

Den 6. oktober 2008 nåede søen den planlagte størrelse og vandet strømmer ud af søen over den nye tærskel og stryg.

Det er planen at hæve vandstanden yderligere ca. 20 cm, når diget ved Vildsund har stabilseret sig.

Billedgalleri over projektets udvikling

Projektrapporten med tilhørende bilag

1.0 Oversigtskort Deloplande og vandløb 1:30.000

2.0 Grundkort & Matrikelkort 1:10.000

3.0 Projekterede anlægsarbejder 1:10.000

4.2 Scenarium II Vandspejl i kote 0,44 m DVR90 1:10.000

5.1 Plan for diger, stryg, lednings- og stianlæg mv. 1:1.000

5.2 Plan for udlægning af fyld mellem digekrone og nabogrund 1:500

5.3 Tværprofil af dige - linje 6, st. 146 med fiskebro og spang ca. 1:75/1:150

5.4 Tværprofiler af dige, linje 1-9

5.5 Tværprofil af stryg, st. 5.523 m 1:50

6.1 Plantegning for Sundby Å, st. 2.530-3.155 mv. 1:2.000

6.2 Plantegning for privat sø og Ndr. Skjoldborg Bæk 1:1.000

6.3 Plantegning for Møgelvang Bæk 1:500

6.4 Plantegning for private udløb Matr. nr. 31 m. fl. Sdr. Skjoldborg By 1:2.000

6.5 Plan for Stianlæg, St. 250-4.900 samt for terrænregulering 1:10.000

7.1 Længdeprofil af Sundby Å, st. 1.800 – st. 3.600. Nuværende forhold 1:50/ 1:5.000

7.2 Længde- og tværprofiler vandløb. Fremtidige forhold 7 sider

7.3 Foreløbig placering af spang i vandløb

8.2 Fiskebro på dige, st. 146 Foto-prototype set fra Nord. Ikke målfast

8.3 Fiskebro på dige, st. 146 Foto-prototype set fra Øst. Ikke målfast

9.0 Plan over mulige adgangsveje, Højde- og planfikspunkter mv. 1:10.000

10.1 Højvandsslusen i Sundby Å. Plan- og snittegninger