Billedgalleri Sundby Sø

Arbejdet med at genskabe Sundby Sø startede den 15. juni 2006

Her på siden kan du løbende følge tilblivelsen af søen. Klik på ikonerne for at se store billeder.

Her kan du læse mere om Sundby Sø projektet

3/6 2005

Lagerhal Haaning A/S nedrevet

15/7 2005

Produktionsbygninger Håning A/S  nedrives

15/7 2005

Produktionsbygninger Håning A/S  nedrives

22/7 2005

Produktionsbygninger Håning A/S  nedrives

22/7 2005

Produktionsbygninger Håning A/S  nedrives

15/6 2006

Hovedentreprenør

20/6 2006

Digeanlæg - muldlag fjernes

20/6 2006

Digeanlæg - muldlag fjernes

20/6 2006

Digeanlæg - muldlag fjernet

5/7 2006

Digenet opbygges af geonet og stabilgrus

5/7 2006

Digenet opbygges af geonet og stabilgrus

10/7 2006

Sdr. landkanal rørlægges

7/8 2006

Spærring og omløb nedstrøms nyt stryg

7/8 2006

Spærring og omløb

7/8 2006

Omløb og interimsbro

7/8 2006

Åen tørlagt. Betonbro og blød bund fjernes

7/8 2006

Spærring opstrøms tørlagt. - Stryg blødbund væk

7/8 2006

Spærring og midlertidigt hul i diget for omløb

7/8 2006

Interimsomløb af å

7/8 2006

Hul i dige for omløb

7/8 2006

Digeopbygning. - Udjævning af ler

7/8 2006

Måleplade opsat på digebund

7/8 2006

Digeopbygning. - Tilkørsel af lermateriale

10/8 2006

Stryg afrettes og sandbund ilægges

10/8 2006

Stryg afrettes og sandbund ilægges

10/8 2006

Stryg sandbund indbygget

10/8 2006

Strømrende i stryg

10/8 2006

Interimsoverløb fra å

10/8 2006

Besigtigelse i grusgraven af sten til stryg

11/8 2006

Stryg med strømrende

16/8 2006

Indbygning af sten i stryget

16/8 2006

Indbygning af sten i stryget

16/8 2006

Indbygning af sten i stryget

16/8 2006

Indbygning af sten i stryget

16/8 2006

Indbygning af sten i stryget

16/8 2006

Indbygning af sten i stryget

18/8 2006

Stryget færdigt. - Opstrøms spærring fjernes

18/8 2006

Spærring fjernes. - Stryget tages i brug

18/8 2006

Stryget færdigt. - Omløbet lukkes

18/8 2006

Å-vand løber ind i stryget

18/8 2006

Vandet løber ind i det færdige stryg

18/8 2006

Stryget indvies

18/8 2006

Stryget under opfyldning

18/8 2006

Spærring nedstrøms stryget fjernes

18/8 2006

Øverste del af stryget - tærskel

18/8 2006

Nederste del af stryget

23/8 2006

Landinspektøren måler, hvor meget undergrunden trykkes ned under vægten af det nye dige

28/9 2006

2. lag ler udlægges på diget

21/11 2006

Efterårets store nedbørsmængder gav store problemer med oversvømmelse og digebrud.
Her nødrepareres diget ved Møgelvang Bæk

9/5 2007

Leret til opbygning af diget hentes i Nørhå Grusgrav 15 km væk

11/5 2007

Det 4. lag ler er nu udlagt på diget ved Vildsund, så diget er ved at være synligt i hele sin længde. Der mangler endnu ca 1 m i højden

31/5 2007

Endnu et lag ler lægges på hoveddiget

22/6 2007

Vandresti i Tagkær forstærket og hegn opsat for kreaturgræsning af skrænterne

22/6 2007

En af de to nye pumpebrønde bag ved det nye dige nedsat

27/6 2007

P-plads ved stistart ved Østergårdsvej etableret

3/7 2007

Bygningssyn

3/7 2007

Grundvandssænkning iværksat inden nedsætning af pumpebrønd og underboring af rør under Vildsundvej

7/7 2007

Pumpebrønd nedsat. Diget oppe i næsten fuld højde

12/7 2007

Kontrol af arbejder udført syd for Vildsundvej

6/8 2007

Sidste lerlag lægges på hoveddiget

14/8 2007

Rørlægning af Sdr. Landkanal afsluttet

14/8 2007

Diget færdigopbygget og muldlag udlagt

16-08-2007

Ny sø udgravet i den nordlige del af Tagkær

22-08-2007

Nyt løb til Ndr. Skjoldborg Bæk udgravet

28-08-2007

Helt nyt løb for Sundby Å udgraves nord for Tagkær

28-08-2007

Isholm Grøft forlagt til nyt snoet forløb

29-08-2007

Vandet lukkes ind i det nye åløb

29-08-2007

Ny gydebanke i Isholm Grøft

30-08-2007

Stianlæg på Sdr. Fløjdige

30-08-2007

Til højre det nye snoede åløb og til venstre det gamle åløb under tildækning

06-09-2007

Rest af læhegn på den kommende søbund i Tagkær nedknuses

06-09-2007

Møgelvang Bæks nye forløb med udlagt gydegrus

06-09-2007

Gravemaskinen flytter til næste opgave

11-09-2007

Pumper installeret i pumpebrønden ved Sdr. Fløjdige

11-09-2007

Stianlæg på Sdr. Fløjdige

11-09-2007

Stianlæg på hoveddiget. Græsset på digeskråningen har godt fat

19-09-2007

Tagrør slås på den kommende søbund i Sundby

03-10-2007

Bassin ved Møgelvang Bæk sikres med interimsoverløb for vinteren

13-06-2008

Thy-Mors Energi har nu nedtaget højspændingsledningen, som gik gennem Tagkærområdet

15-09-2008

Mandag den 15/9 2008 om morgenen blev å- diget i nordlige del af Tagkær Pumpelag gravet bort.

Hermed kunne vandet fra Sundby Å løbe frit ind i den nye sø.

16-09-2008

Lavvandspumpestationen i Tagkær nedtages

16-09-2008

Å og stryg er tørlagt, mens digerne langs åen fjernes

16-09-2008

Diget er nu jævnet ned i åen, sådan at dige og åløb helt er forsvundet, og der igen kan blive en naturlig søbred

18-09-2008

Eltavlen i pumpehuset i Sundby Pumpelag. Kontakten er slukket

18-09-2008

Lavvandspumpen i Sundby Pumpelag er nu endelig stoppet

18-09-2008

Røret i bunden af lavvandskanalen under det nye dige er idag blevet lukket med flydebeton.
Det er således ikke længere muligt at pumpe vand ud af søen.

21-09-2008

Arbejdet med at fjerne ca. 2,4 km jordige og tildække en lige så lang strækning å-løb blev afsluttet lørdag den 20-09-2008.
Det nye udløb fra søen er nu klar til at modtage vandet.

21-09-2008

Det tog 6 meget lange arbejdsdage for 2 gravemaskiner. Der flyttet jord i størrelsesorden på 20-30.000 kbm.

28-09-2008

Den nye sø set fra Søbak med Vildsund i baggrunden. Søen er stadig under opfyldning.

07-10-2008

Den nu fyldte sø, set fra Søbak

07-10-2008

Søen er fuld, og vandet løber ud gennem det nye udløb

14-10-2008

Den nye sø, set fra bakken ved Søbjerggård i nordlig retning