Susåen og Karrebæk og Dybsø fjorde

Susåen, Karrebæk og Dybsø fjorde er et af de 11 områder i Danmark, som er udpeget i forbindelse med den Særlige Vand og Naturindsats

Susåen, Karrebæk og Dybsø fjorde er et af de 11 områder i Danmark, som er udpeget i forbindelse med den Særlige Vand og Naturindsats (også kaldet miljø-mia’en).

Området dækker hele det opland som afvander til Karrebæk og Dybsø Fjorde.

Oversigtskort

Susåen er hovedvandløbet i Sjællands største åsystem.  Åen er ca. 85 km lang og afvander et område på godt 800 km 2 .

Det meste af åen er reguleret – nogle strækninger meget tidligt (formentlig i 1600-tallet) – og mange steder kan man stadig se de gamle å-slyngninger i terrænet. Alligevel er natur-indholdet på mange strækninger af åen ganske højt.  Der er f.eks. omkring 20 fiskearter, og det er mange for et østdansk vandløb.  For mange arter gælder det dog at bestandene er små, og flere af arterne er rødlistede. Floraen i selve åen er interessant (med bl.a. forskellige vandaks-arter og pilblad).  Hovedparten af arealerne langs åen blev tidligere udnyttet landbrugsmæssigt og bortset fra enkelte spændende lokaliteter er floraen ikke særlig interessant.  Ådalen og de store eng- og moseområder som åen løber igennem er vigtige ynglesteder for mange engfugle – bl.a.  engsnarre.

Susåen ved Alsted - neden for Hagbards Høj

Åen mangler slyngninger og gode bundforhold, store sten og grus – og vedligeholdelsen af vandløbet måtte gerne være mindre hårdhændet.  Og der ledes for mange næringsstoffer ud i Tystrup-Bavelse Sø og i Karrebæk og Dybsø fjorde.

Store dele af Susåen og omgivelser er Natura2000-område – se en oversigt her

Læs nærmere om indsatsen her: