Længere omløb om Maglemølle i Næstved

På den nedre del af Susåen er der to fysiske spærringer i vandløbet, nemlig ved Holløse Mølle og ved Maglemølle i Næstved.

Selv om der er etableret omløbsstryg begge steder er der fortsat tale om en fysisk spærring for en lang række fisk og andre vandlevende arter.  Spærringerne betyder også at den naturlige dynamik i vandløbet mangler på store strækninger. Ved at fjerne spærringerne, eller ved at lave meget lange omløb, kan man opnå et vandløb med en rask og naturlig strøm, og det betyder alle fiskearter får mulighed for at passere og at en egentlig vandløbsfauna knyttet til større vandløb kan etablere sig.  Den nedre Suså kan på sigt udvikle sig til et havørred-fiskevand på linie med jyske og sydsvenske åer.

Tanken var at etablere et nyt Susåløb (faktisk bruge et af de tidligere løb det meste af strækningen) gennem Rådmandshaven og lade det munde ud neden for stemmeværket i Næstved.  Det skal gøres sådan at det nuværende åløb bevares stort set uændret, så man stadig kan sejle ned til den nuværende kanoanløbsplads ved Slusehuset.  Og det skal gøres sådan at anlægsarbejderne i Rådmandshaven bliver minimale.

Herlufholm gammmel løb

Ellesump nær Næstved

Evt. nyt Suså-løb gennem Rådmandshaven, gl. løb som kan genbruges, ellesump nær Næstved

Orbicon har lavet to mindre undersøgelser, og vi ved derfor
1)  at det rent fysisk kan lade sig gøre at holde forskellig vandstand i det ny og det gamle Susåløb, selv om afstanden mellem dem flere steder bliver meget lille

2)  at man kan lave det ny løb uden at det er nødvendigt at lave nogen form for ændringer ved den fredede Herlufsholmbro, og at den høje vandløbsbund under broen ikke  betyder, at der bare opstår en ny spærring her i stedet for den nuværende i Næstved.

Det ny Susåløb skal føres gennem Rådmandshaven, som er omfattet af en aftale om urørt skov og som er EU-habitat-område, og især det sidste kan måske vise sig at give problemer.  Vi undersøger derfor mulighederne for at få tilladelse til at gribe ind i habitatområdet, inden vi går videre med flere undersøgelser i marken.

Herlufholmbroen

Herlufsholmbroen,  Susåen ved Herlufsholm lige ovenfor hvor det ny Susåløb kan begynde