Mellemste Suså

Mellemste Suså

Der er afsat penge af miljø-mia’en til området i den røde ramme. Hele den undersøgte strækning er ca. 23 km .

Projektet sigter på at fjerne kvælstof og fosfor – og få åen til at leve op til vandrammedirektivet.

Der skal være bedre forhold for fisk og andre vandlevende dyr, botanikken og fuglelivet skal gavnes. Og det åbne landskabsbillede i ådalen skal bevares.

Detailprojekt

NIRAS (konsulenter Holger Petersen og Bjarne Persson) har udarbejdet detailprojekt til "vand- og naturprojekt mellemste Suså"

Detailprojektet er delt op i to:"Reguleringsprojekt delområde 3- mellemste Suså" og "VMP3 - vådområder". Udover hovedrapporterne er der et bilagsmateriale til hver af disse: "mellemste Suså detailprojekt -delområde 3, reguleringsprojekt" samt "mellemste Suså, VMP3 - vådområde, detailprojekt - Ejendomsrapporter"

Denne opdeling af detailprojektet skyldes dels, at projektet finansieres henholdsvis af Miljøministeriets naturforvaltningsmidler (miljømilliarden) og Fødevareministeriets VandMiljøPlan3 over Landsdistriktsprogrammet, dels at det er hensigtsmæssigt i forhold til myndighedsbehandlingen af diverse tilladelser til projektets gennemførelse.

Se rapporterne på

I forhold til projektbeskrivelsen i ovenstående rapport er der lavet nogle ændringer. Disse er beskrevet i nedenstående rettelsesnotat.

Der er endvidere blevet foretaget en biologisk undersøgelse vedrørende botanik og bilag IV arter i området. Undersøgelsen er beskrevet i nedenstående notat.

Kontakt Jørgen Sandby Nielsen eller Kim Diget Christensen på (telf. nr. 54418535) for henvendelse angående projektet.

Forundersøgelse

NIRAS’ forundersøgelse omfatter en strækning på 23 km . Drænvand ledes ud over engene, flere af de tidligere åslyngninger genanvendes, der laves stryg med strømrende til kanoer, og grødeskæringen ophører. Det gør at ådalen bliver lidt vådere, især om vinteren. Men så godt som hele dalen kan fortsat afgræsses fire måneder om året. Projektet fjerner samlet over 65 tons N fra Susåen - og den centrale strækning på ca. 9 km (som der er afsat penge til) kan fjerne ca. 35 tons N.

Der er stadig et stykke vej før projektet kan gennemføres i marken, selv om lodsejerne som
udgangspunkt er positive.

Der er afsat en ramme på 7.7 mio kr af miljømia'en til projektet. Beløbet skal dække de fysiske ændringer i åen, hegn m.m. samt erstatning for randarealer, således at hele ådalen kommer med.

Hovedparten af driftstabet for lodsejerne dækkes imidlertid af VMP3-midler. (VMP3 betyder Vandmiljøplan 3). Det er derfor nødvendigt at der også bevilges penge herfra til projektet.

Det er også nødvendigt at fremskaffe 60- 70 ha erstatningsjord til ejendomme med animalsk produktion - og det kan vise sig at blive vanskeligt.

Endelig skal der skaffes en lang række tilladelser, og der skal ske en VVM-behandling (VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet).'

 Susåen lidt opstrøms Næsby Bro

Susåen lidt opstrøms Næsby Bro

NIRAS forundersøgelse (november 2007) kan hentes her:

Hovedrapport

(pdf, 2 MB)

Bilag 3 og 4

3.1 Oversigtskort,

4.1 Beskyttede naturtyper og
fredninger (pdf, 3 MB)

Bilag 5


5.1 Jordartskort

5.2 Borejournaler

5.3 Regulering af Susåen
(tidligere og nuværende forløb)

5.4 Fysisk Indeks angivet på kort

5.5 Kort over botaniske lokaliteter

5.8 Nuværende forhold. Afvandings-
dybder i ådalen ved sommer-
medianmaksimum afstrømning

5.9 Nuværende forhold. Afvandings-
dybder i ådalen ved vinter-
medianmaksimum afstrømning
(pdf, 13 MB)


Bilag 5.6 og 5.7


5.6 Systematisk liste over listede
fuglearter. Notat udarbejdet
af Dansk Ornitologisk Forening,
Henrik Wejdling

5.7 Registrering af fugle. Notat ud-
arbejdet af Dansk Ornitologisk
Forening, Henrik Wejdling
(pdf, 134 KB)


Bilag 7


7. 1 Vandspejlsberegninger.
Sommer-medianmaksimum
afstrømning for nuværende
forhold, regulativ og projekt-
forslag

7.2 Vandspejlsberegninger.
Sommermedianmaksimum
afstrømning for nuværende
forhold, regulativ og projekt-
forslag for Projektområde 3

7.3 Projektforslag.
Afvandingsdybder i Ådalen ved
sommermedianmaksimum
afstrømning

7.4 Projektforslag.
Afvandingsdybder i Ådalen ved
vinter-medianmaksimum
afstrømning (pdf, 8 MB)