Øvre Suså

Øvre Suså oversigtskort

De oprindelige projektområder er indrammet med rødt.  Det aktuelle projekt er beskåret væsentligt – bl.a. er nogle områder ikke med længere, og de fleste genslyngninger er opgivet.

Projektet sigter mod at skabe bedre forhold i Susåen, hovedsagelig ved begrænsede indgreb i selve åen (i Hovmosen laves der dog en gennemgribende gen-slyngning, frilægning af rørlagte tilløb, m.v.).
Desuden udtages landbrugsarealer af omdrift, dels for at fjerne N og dels for at skabe bedre betingelser for Engsnarre som er den eneste danske ynglefugl som på verdensplan er truet.
Projektet sigter således mod at opfylde dele af både vandramme- og habitatdirektivet. Samlet betyder projektet at der fjernes ca. 20 tons N fra Susåen.
Dele af projektet søges udført som VMP3-projekt (hvor erstatning for driftstab m.v. betales af Direktoratet for FødevareErhverv).
Forhandlingerne med lodsejerne er endnu ikke afsluttet.

Susåen ved Broksø marts 2007

Susåen ved Broksø marts 2007

Der er udført en forundersøgelse (Orbicon – marts 2007). NB: I forhold til forundersøgelsen er projektets omfang beskåret væsentligt - bl.a. er omfattende genslyngninger af åen opgivet.

Forundersøgelsen (pdf, 1,8  MB)

Kortbilag samlet_ (pdf,  17 MB)